Sijhth datne Gïeleviehkie sjïdtedh?

Vuartesjh gaajhkh noere saemieh Trööndelagesne! Gïelem nastedh jåarhkebe mijjen Gïeleviehkie-prosjekte jïh dan åvteste ohtsedibie jienebh Gïeleviehkie. Mijjieh daarpesjibie gellie Gïeleviehkie – dovne baernieh jïh nïejth. Sïjhth datne meatan årrodh goh … Les videre

I regi av Gïelem nastedh og Enhet for sørsamisk språk og kultur vil Fotomuseets Nils Torske og Aud Åse Reitan sammen med kunstner Sissel M. Bergh holde felles foredrag og … Les videre

Gïelevåhkoe

2019 lea aalkoealmetjegïeli gaskenasjonaale jaepie Dam edtja nasjonaale gïelevåhkojne aavoedidh våhkoen 43. Gïelem nastedh jïh Åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren ektievoete sijhtieh dam Snåasesne aavoedidh såemies saemien gïele- jïh kultuvredarjomigujmie   … Les videre

Gïelevåhkoe

2019 er det internasjonale året for urfolksspråk. Dette skal markeres med en nasjonal språkuke i uke 43. Gïelem nastedh og Enhet for sørsamisk språk og kultur vil markere dette på … Les videre

Helseseminar

Velkommen til seminar på Snåsa Hotell, 22.oktober-2019 med tema «Samiske barn og unges helse – hva vet vi og hva trenger vi å vite?» 08:30-09:00Registrering, kaffe og rundstykke 09:00-09:15Velkommen til … Les videre

Båeth goltelidh

Bøøredimmie båeth goltelidh gærjam «Mov voestes gærja» Vaajesh jïh laavlomh – raajroeh jïh stååkedimmieh – orre jïh dej-baaletje – lustes gærja klaeriejgujmie smaave maanaj gærja  Invitasjon til å komme og … Les videre