Lohkeme-iehkede/Lesekveld

Dutnjien mij ånnetji Åarjelsaemien aarebi lohkeme, jïh sïjhth gïelem evtiedidh. Mænngan dan tjaktjen sijhtebe aaj gïelekafe utnedh. Sijjie: Gïelem nastedh Duarstan 13.09 ts. 19.-20.30 Anita Dunfjeld Aagård iehkedem stuvrie. Namhtah … Les videre

Stipend

Fristen for å søke Saemien ektievoete-gïele jïh kultuvre/Enhet for sørsamisk språk og kultur om motiveringsstipend for skoleåret 2017/2018 er 1.oktober 2018. Dette gjelder elever som har samisk språk i fagkrestsen, eller … Les videre

Lohkeme-iehkede/Lesekveld

Dutnjien mij ånnetji åarjelsaemien aarebi lohkeme, jïh sïjhth gïelem evtiedidh. Mænngan dan tjaktjen sijhtebe aaj gïelekafe utnedh. Sijjie: Gïelem nastedh Duarstan 06.09 ts. 19-20.30 Anita Dunfjeld Aagård iehkedem stuvrie. Namhtah … Les videre