Stipend

Saemien ektievoete-gïele jïh kultuvre/Enhet for sørsamisk språk og kultur gir motiveringsstipend til elever som har samisk språk i fagkrestsen, eller studier som har relevans for utvikling av samisk språk, kultur … Les videre

Gïelevåhkoe Snåasesne

Mandag 19.oktober Gærjah-bæjhkoetimmie Trøøndelagen gærjabusse Vonheimese båata ts. 11.00 – 14.00. Gïelem nastedh jïh Trøøndelagen gærjagåetie edtjieh nieljie orre maanagærjah vuesiehtidh: Stæjnan giesie, Lunda rijremeskuvlesne, Tjuvlesth mannem dæjstan jïh Tsååbpe-nïejte. … Les videre

Gærjah-bæjhkoetimmie

Trøøndelagen gærjabusse Snåasese båata golken 19.b. ts. 11.00 – 14.00. Gïelem nastedh jïh Trøøndelagen gærjagåetie edtjieh nieljie orre maanagærjah vuesiehtidh: Stæjnan giesie – Lena Andersson. Jarkoestæjja åarjelsaemien gïelese Åse Klemensson … Les videre

MOENJE

MOENJE – konsert i Snåsa kirke Onsdag 21. oktober 2020 kl. 20:00–21:30 Billetter bestilles på kultar.no Moenje er et møte mellom norsk folkemusikk og sørsamisk joik. Bandets to frontkvinner er … Les videre

Giedtine – hvem eier vinden?

Snåsa samfunnshus  Torsdag 15. oktober 2020 kl. 18:30–21:00 Kruana jarkelimmie jïh bigkeme bïegkefaamoevierhkijste Nöörjesne leah sjyöhtehke teemah stoerre bieline laanteste jïh veartenistie. Giedtine akte vihkeles jïh jeatjahlaakan lahtestimmie digkiedimmesne, bïegkefaamoem … Les videre

Sijhth datne Gïeleviehkie sjïdtedh?

Vuartesjh gaajhkh noere saemieh Trööndelagesne! Gïelem nastedh jåarhkebe mijjen Gïeleviehkie-prosjekte jïh dan åvteste ohtsedibie jienebh Gïeleviehkie. Mijjieh daarpesjibie gellie Gïeleviehkie – dovne baernieh jïh nïejth. Sïjhth datne meatan årrodh goh … Les videre