SØRSAMISK KULTURPRIS

ØNSKER FORSLAG TIL SØRSAMISK KULTURPRIS Den årlige sørsamiske kulturprisen skal på nytt deles ut, og vi ønsker forslag på personer som kan hylles med en slik pris. Det er mange … Les videre

Lahkoe biejjine

PROGRAMME 09.00 Saevegebijjiedimmie jïh laavlome, Åarjel-saemiej skuvle 09.20 Öörneme Snåasen skuvlesne – ræhpas gaajhkesidie! – Daan-beajjetje håalome noerijste, 9. klaasse – Laavlome 1-4. klaasse – Laavlome 5-7. klaasse 11.00 Gyrhkesjimmie, … Les videre

Čuovga – Lyset

TJOEVKESE Tjoevkese lea stïeresne Saepmesne gellielaakan, eatnamisnie, jaepieboelhkine jïh almetjinie. Saemide yörhki sïjse trumhpiestamme, men aaj desnie tjoevkese jïh håhkoe. Daennie vuesiehtimmesne datne tjaelijh jïh poeth Saepmesne gaavnh, gïeh sijjen … Les videre

Gïelevåhkoe 2023

Program Gïelevåhkoe/samisk språkuke Snåasesne 2023     Laavardahke / Lørdag 21.10 11.00 – 16.00       Lierne viltforedling kommer til markedsdagen Meirsmak og presenterer reinkjøttprodukter med smaksprøver og lynkurs i sørsamisk på … Les videre