Teater – doajvvo

Doajvvo – dåajvoe  lea teaterestuhtje musihkine teekstigujmie jïh laavlomigujmie dehtie noere artisteste Ronja-Katrin Larsen. Teeksth leah eksistensialismen bïjre, dah bæjjese vaeltieh guktie lea almetjinie årrodh jïh guktie lea orreme maanabaelien … Les videre

Gïelevåhkoe 2021

Aejlegen, golken 24.b.    Søndag 24.oktober Teater – Doajvvo- dåajvoe Doajvvo – dåajvoe  lea teaterestuhtje musihkine teekstigujmie jïh laavlomigujmie dehtie noere artisteste Ronja-Katrin Larsen. Teeksth leah eksistensialismen bïjre, dah bæjjese vaeltieh … Les videre

Sørsamisk begynnernivå del 2

Gjennom et samarbeid mellom Nord universitet, Grong videregående skole og Gïelem nastedh, har vi nå et studietilbud for de som ønsker kompetanseheving innen sørsamisk! Studiet «Sørsamisk begynnernivå del 2» er et samlingsbasert … Les videre

Barkoe gååvnese

PROSJEKTLEDER – 50% STILLING I 3 ÅR, med forbehold om finansiering PROSJEKTEÅVTEHKE – 50% BARKOE 3 JAEPIEH, dastegh beetnehvierhtie åådtje Learoesoejkesjevierhkie Maahtoelutnjeme 2020 – Saemien Sjïehtesjimmien sjïekenisnie orre learoesoejkesjijstie Snåasen tjïelte … Les videre

Motiveringsstipend

Saemien ektievoete-gïele jïh kultuvre/Enhet for sørsamisk språk og kultur gir motiveringsstipend til elever som har samisk språk i fagkretsen, eller studier som har relevans for utvikling av samisk språk, kultur … Les videre