Gïelevåhkoe

2019 lea aalkoealmetjegïeli gaskenasjonaale jaepie Dam edtja nasjonaale gïelevåhkojne aavoedidh våhkoen 43. Gïelem nastedh jïh Åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren ektievoete sijhtieh dam Snåasesne aavoedidh såemies saemien gïele- jïh kultuvredarjomigujmie   … Les videre

Gïelevåhkoe

2019 er det internasjonale året for urfolksspråk. Dette skal markeres med en nasjonal språkuke i uke 43. Gïelem nastedh og Enhet for sørsamisk språk og kultur vil markere dette på … Les videre

Helseseminar

Velkommen til seminar på Snåsa Hotell, 22.oktober-2019 med tema «Samiske barn og unges helse – hva vet vi og hva trenger vi å vite?» 08:30-09:00Registrering, kaffe og rundstykke 09:00-09:15Velkommen til … Les videre

Båeth goltelidh

Bøøredimmie båeth goltelidh gærjam «Mov voestes gærja» Vaajesh jïh laavlomh – raajroeh jïh stååkedimmieh – orre jïh dej-baaletje – lustes gærja klaeriejgujmie smaave maanaj gærja  Invitasjon til å komme og … Les videre

Konsert av Elin Teilus

Konsert av Elin Teilus i Snåsa kirke. Kaffe i Soknestu etter konserten! Konserten er en markering av FN’s internasjonale urfolksspråkår og samisk språkuke, og tilbys som en gratiskonsert! Tidigare i … Les videre

ISÁK

Snåsa samfunnshus 20.september Konsertstart kl.20.00 ‘ fri aldersgrense Billetter: voksen 300,-   Barn/ungdom 5-15 år 150,- forhåndssalg + billetter i døra Lenke til forhåndssalg:  https://isak-snaasa.hoopla.no/sales/2868202401 arr.: Saemien sijte   Gïelem nastedh   Snåasen … Les videre

Sørsamisk kulturpris 2019

Ønsker forslag til sørsamisk kulturpris 2019 I år skal den sørsamiske kulturprisen deles ut under høstfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe på Snåsa. Det er mange i det sørsamiske samfunnet som fortjener en … Les videre

Gïeleviehkie

Daesnie mijjen «Gïeleleviehkie» – Ramona, Jonna, Elli Jonna, Anne Marja jïh prosjekteåejvie Katarina. «Gïeleviehkie» er et prosjekt av Gïelem nastedh hvor fire ungdommer under urfolksspråkåret skal være med å inspirere … Les videre