Motiveringsstipend

Saemien ektievoete-gïele jïh kultuvre/Enhet for sørsamisk språk og kultur gir motiveringsstipend til elever som har samisk språk i fagkretsen, eller studier som har relevans for utvikling av samisk språk, kultur … Les videre

Saemiej åålmegebiejjie

Snåasesne laavadahken goevten 6.b. 2021 Samenes nasjonaldag i Snåsa, lørdag 6.februar 2021 Saemien Sijte, Åarjel-saemiej skuvle jïh internaate, Gïelem nastedh, Enhet for sørsamisk språk og kultur – Snåsa kommune inviterer … Les videre

Stipend

Saemien ektievoete-gïele jïh kultuvre/Enhet for sørsamisk språk og kultur gir motiveringsstipend til elever som har samisk språk i fagkrestsen, eller studier som har relevans for utvikling av samisk språk, kultur … Les videre

Gïelevåhkoe Snåasesne

Mandag 19.oktober Gærjah-bæjhkoetimmie Trøøndelagen gærjabusse Vonheimese båata ts. 11.00 – 14.00. Gïelem nastedh jïh Trøøndelagen gærjagåetie edtjieh nieljie orre maanagærjah vuesiehtidh: Stæjnan giesie, Lunda rijremeskuvlesne, Tjuvlesth mannem dæjstan jïh Tsååbpe-nïejte. … Les videre

Gærjah-bæjhkoetimmie

Trøøndelagen gærjabusse Snåasese båata golken 19.b. ts. 11.00 – 14.00. Gïelem nastedh jïh Trøøndelagen gærjagåetie edtjieh nieljie orre maanagærjah vuesiehtidh: Stæjnan giesie – Lena Andersson. Jarkoestæjja åarjelsaemien gïelese Åse Klemensson … Les videre