Buerie båeteme kuvsjese dubbadimmie! Velkommen til kurs i dubbing!

Datne gaskem 18-30 jaepien båeries?                 Er du mellom 18-30 år?

Datne sïjhth pryövedh «dubbadidh»?                 Har du lyst å prøve dubbing?

Datne tjetskehke guktie lea dubbadidh?            Er du nysgjerrig på hvordan dubbing fungerer?

Tuhtjh gieltege govloe tjoejestudijovisnie barkedh?      Synes du det virker spennende å jobbe i et lydstudio?

Daelie nuepiem åtnah pryövedh gïeledorjehtæjjine årrodh!     Nå har du muligheten til å prøve deg som stemmeskuespiller!

 

 

Gïelem Nastedh daelie dubbadimmiekuvsjem öörnie Levangkesne voerhtjen 5.-7. b. 2024.

Daate eksklusijve kuvsje dutnjien gie sæjhta pryövedh gïeledorjehtæjjine årrodh profesjonelle tsiehkesne. Kuvsjen ulmie lea gaajhkesidie kuvsjesne lïerehtidh guktie dubbadimmieprosesse jåhta. Gaajhkesh dovnesh åadtjoeh pryövedh animasjovne-tv-raajrosne dubbadidh.

Manush leah åarjelsaemien gïelesne jïh dan åvteste dubbadimmie åarjelsaemien gïelesne sjædta.

Kuvsjen leah ajve 10 sijjieh, guktie dah mah voestegh bieljelieh åadtjoeh meatan årrodh.

 

Gielem Nastedh arrangerer nå samisk dubbekurs på Levanger /Levangkerisnie 5-7 april 2024.

Dette er et eksklusivt kurs for deg som vil prøve deg som stemmeskuespiller i en profesjonell setting. Målet med kurset er å gi deltakerne en innføring i hvordan dubbingprosessen fungerer. Alle kursdeltakere får prøve seg som dubbere i en animasjons-tv serie.

Manusene er på åarjelsaemien og dubbingen vil derfor foregå på åarjelsaemien.

Kurset har kun 10 plasser, så førstemann til mølla.

 

 

 

Gusnie: Kuvsje öörnesåvva sijjesne Norsk Lyd AS, Filmfabrikkesne Levangkesne.

Gåessie: voerhtjen 5.-7. b. 2024.

Dorjehtæjja / coach /kuvsjeåvtehke: Marja Læjsa Thomasson

Gïelem Nastedh vuelkemen, beapmoen jïh jïjjedimmien åvteste maaksa.

 

Gusnie: Kurset blir avholdt hos Norsk Lyd AS, på Filmfabrikken i Levanger.

Gåessie: 5-7 april 2024.

Skuespiller/ coach/ kursleder: Marja Læjsa Thomasson

Gielem nastedh står for reise, kost og losji

 

Bïeljelh [email protected] jallh tlf. 948 44 401 dan varke gåarede men minngemes njoktjen 31.b.

Påmelding til [email protected] eller tlf. 948 44 401 så fort som mulig men senest den 31 mars

 

Buerie båeteme!