Forvaltningsområdet for samiske språk

Språket er en viktig kulturbærer og identitetsmarkør. Det er en grunnleggende menneskerettighet å ha mulighet til å bruke sitt eget språk, og som urfolk har samer i tillegg rett til ytterligere beskyttelse av sitt språk.

Samisk språkforvaltningsområde er områder der norsk og samisk er likestilte språk, slik at kommunale og statlige organ i kommunene er forpliktet til å legge tilrette for bruk av samisk språk. De som bruker samisk språk i kontakt med et offentlig organ i forvaltningsområdet, har i mange tilfeller krav på å få svar på samisk.

forvaltningsområde; sametinget; samiske språk

Kart over forvaltningsområdet for samiske språk. Illustrasjon: Sametinget

Elleve kommuner er med i det samiske språkforvaltningsområdet: Nesseby, Tana, Karasjok, Porsanger, Kautokeino, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Hattfjelldal, Røyrvik og Snåsa.
Det er kongen som fastsetter hvilke norske kommuner som skal inngå i det samiske språkforvaltningsområdet.

Les mer om de ulike samiske språkene på www.sametinget.no – fakta om samiske språk.

Kilder:
www.regjeringen.no – samiske språk
www.sametinget.no – språk og forvaltningsområde