Bokutgivelser

Gïelem nastedh utgir bøker på sørsamisk. Både bøker som er oversatt til sørsamisk og nyutgivelser. Bøkene kan kjøpes hos Saemien Sijte.

I tillegg har vi i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek gjort løse oversettelser av populære barnebøker. Hittil er seksten oversettelser gjort tilgjengelig, men flere andre er også under arbeid. Oversettelsene kan lastes ned gratis hos:
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek.

Les om alle bildebøker vi har gitt ut her:

 

 

 

Njoktje-prinsessa

Staaresne jijnjh ovmessie juvrh gååvnesieh. Man åvteste jïh guktie staaresne årroeminie, aktene dej almetjigujmie mah staaresne årroeminie?
Forfatter: H.C. Andersen
Oversatt til sørsamisk av:
Ejva-Krihke Jonassen
Utgitt år: 2018
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledtieh jïh juvrh staaresne

Staaresne jijnjh ovmessie juvrh gååvnesieh. Man åvteste jïh guktie staaresne årroeminie, aktene dej almetjigujmie mah staaresne årroeminie?
Forfatter: Jan Chr. Næss
Oversatt til sørsamisk av: Meerke Krihke Leine Bientie
Utgitt år: 2018
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapteejne kråatjebaenie gulliem hapsa

Kapteejne Kråatjebaenie gulliem hapsa aktene saedtiegaedtesne. Dïhte Pellem jïh Skabroem stillie kroehkedh.
Forfatter: Terje Formoe
Oversatt til sørsamisk av: Risten Birje Steinfjell
Utgitt år: 2018
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 

 

Aahka jïh gaektsie aahkovh bïenjem åadtjoeh

Anne-Cath.Vestly soptsestimmiem tjaaleme. Daam åeniedamme jïh jeatjahtovveme guktie smaave maanide aaj sjeahta.

Oversatt til sørsamisk av: Meerke Krihke Leine Bientie
Utgitt år: 2017
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 


Leessemebïjle gaatole

Anne-Cath.Vestly soptsestimmiem tjaaleme. Daam åeniedamme jïh jeatjahtovveme guktie smaave maanide aaj sjeahta.

Oversatt til sørsamisk av: Meerke Krihke Leine Bientie
Utgitt år: 2017
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 

Krokodilla moeresne

Krokodille i treet er oversatt til både sørsamisk og lulesamisk i samme bok. Passer godt for de minste barna.

Illustrasjon/forfatter: Ragnar Aalbu
Oversatt til sørsamisk av: Anja Labj
Utgitt år: 2017
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 

 


Paehpere daåhkah

Bildebok for barn.

Ikth lij akte nïejte mij tijgereslubpieh utni jih gåvnjoestahke gusnie dasata gåvnjan jïh gïemhpes tjidtjie gie viehkiehti darjodh naan paehpere dåahkah.

Oversatt til sørsamisk av: Jonhild Joma
Utgitt år: 2017
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 

 

Birk jïh Barcelona-dåehkie

Birk og Barcelonagjengen er oversatt til sørsamisk av Ellen Bull Jonassen. Boka passer fint for barn som kan lese selv, men også en fin bok for den som vil bli lest for. Illustrasjoner av Henning Lystad.

Forfatter: Atle Berge
Oversatt av: Ellen Bull Jonassen
Utgitt år: 2017
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 

 

Påaske-saernie

Påskeevangeliet er den kjente fortellingen om liv, død og nytt liv.

Oversatt av: Bierna Leine Bientie
Utgitt år: 2017
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 

Dinosaurh

Billedbok med fakta om dinosaurer.
Passer for barn som kan lese selv eller som vil bli lest for.

Oversatt til sørsamisk av Anja Labj
Utgitt år: 2017
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 

 

Alfrede tjuara reegkes gïeline lohkedh

Først gruer Alfred seg til å ha framføring i klassen, men etter hvert blir han virkelig fascinert av alt han lærer om blåhvalen.

Oversatt til sørsamisk av: Åse Klemensson
Utgitt år: 2017
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 

 

Naemhtie onne maana sjædta

Med naive og svært konkrete tegninger viser Per Holm Knudsen i «Sådan får man et barn» hvordan et barn lages og blir født.

Oversatt av Lærere ved Åarjel-saemiej skuvle
Utgitt år: 2016
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 


Reapetjh jïh lopme

«Reapetjh jïh lopme» er ei nydelig bildebok om to reveunger som for første gang våger ut av hula og opplever snøen.

Oversatt til sørsamisk av: Bierna Leine Bientie
Utgitt år: 2016
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 

Tråante

Jubileumshefte for Tråante 2017. En liten peke- og myldrebok «Iehtseles Tråante» eller « Tråante». Her kan du møte bymiljøene og severdighetene i Trondheim, med mer eller mindre troverdige replikker fra byens og regionens kjendiser.

Forfatter: Tora Marie Norberg
Oversatt av Ellen Bull Jonassen

Utgitt år: 2017
Pris: 25,- NOK

 

 

 

 

 

 

Biejjien nïejte

Dennie saemien jaahkosne Biejjie dïhte åajvahkommes. Biejjie sov nïejtem saemiej gåajkoe seedti, juktie saemide leeredh guktie bovtsigujmie barkedh.

Forfatter: Marry Ailonieida Somby
Oversatt av Maja Lisa Kappfjell

Utgitt år: 2017
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 

 

 

Moere

Truls har et eget, kjempestort tre og nå lurer han på hvordan det er på toppen av treet. Liten barnebok med lite tekst og fargerike bilder. Sørsamisk og umesamisk tekst.

Forfatter: Kari Stai
Oversatt til sørsamisk av Anita Dunfjeld Aagård

Utgitt år: 2016
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 

Goetsijesnjeara jïh doh jeatjtah kreekh gogka-dogka-skåajjesne

Thorbjørn Egners klassiker «Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen» på sørsamisk.

Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Utgitt år: 2016
Pris: 100,- NOK

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaskejïjjen gærjagåetie

Midnattsbiblioteket er bare åpent om natta. Her jobber en liten bibliotekar og tre ugle-assistenter. Denne natta får de besøk av et ekornorkester, en lettrørt ulv og ei skilpadde…

Forfatter/illustratør: Kazuno Kohara
Oversatt av: Risten Birje Steinfjell
Utgitt år: 2016
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 

 

Mijjieh sïjhtebe bïenjem utnedh!

Tvillingene Jennie og Åvla ønsker seg en hund? Boka handler om alt de finner på for å nå målet.

Forfatter: Ragnfrid Trohaug
Oversetter: Åse Klemenssen
Utgitt år: 2016
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 


Båetieh stååkedidh

Onne mannan voestes jïhtegh

Pekebok for de minste barna. Denne er også utgikk på lulesamisk

Oversatt av: Meerke Krihke Leine Bientie
Utgitt år: 2016
Pris: 50,- NOK

 

 


Gåårvedeminie

Onne mannan voestes jïhtegh

Pekebok for de minste barna. Denne er også utgikk på lulesamisk.

Oversatt av: Meerke Krihke Leine Bientie
Utgitt år: 2016
Pris: 50,- NOK

 

 

mov voestes gærja

Mov voestes gærja

En perfekt bok til småbarnsfamilier, med nye og tradisjonelle dikt og regler, eventyr.

«Vaajesh jïh laavlomh raajroeh jïh stååkedimmieh orre jïh dej-baaletje lustes gærja klaeriejgujmie – smaave maanaj gærja»

Redaktør: Katarina Blind, Anna Sparrok, Anna Liisa Jåma
Utgitt år: 2016
Pris: 150,- NOK

 

Jungele-gærja

En leke- og aktivitetsbok med motiv og oppgaver inspirert av den kjente «Jungelboken». Boka innholder klistermerker som brukes til oppgavene.

Utgitt år: 2016
Pris: 50,- NOK

 

 

 

 

 

Lyjhkebe-laavlodh


Lyjhkebe laavlodh

Boka inneholder 93 sanger på sørsamisk. Barn fra Åarjel-saemiej skuvle jïh Maanagierte – den sørsamiske skolen og barnehagen har laget tegningene som rikt illustrerer boka.
Mange av sangene er laget og oversatt av den sørsamiske læreren og forfatteren, Ella Holm Bull. I tillegg bidrar også en rekke andre tekstforfattere/komponister.

Redaktør: Anita Dunfjeld Aagård
Utgitt år: 2013
Pris: 170,- NOK

 

 

ÅvlaÅvla

Anna Jacobsen fortalte om Åvla i NRK Sameradio årene 1990-1991. Fortellingene ble første gang utgitt i bokform i boka Don jïh dan bïjre II, nr 16-20, 1998. Anita Dunfjeld-Aagård gir her ut historien om Åvla på nytt. Katarina Blind har illustrert fortellingen. Boka passer for barn i alle aldre.

Forfatter: Anna Jacobsen
Utgitt år: 2013
Pris: 100,- NOK

 

 

Dah golme åerpenhDah golme åerpenh

Eventyret Dah golme åerpenh ble første gang utgitt i Saemien Sijtes første årbok Samer i sør 1982/83.
Anita Dunfjeld Aagård gir her ut historien på nytt. Katarina Blind gitt historien en fargerike illustrasjoner som appellerer til både barn og voksne.

Forfatter: Paul Westerfjell
Redaktør: Anita Dunfjeld Aagård
Utgitt år: 2013
Pris: 100,- NOK

 

 

Lilja storreåabpine sjædta

Lilja storre-åabpine sjædta

Møt Lilja og hennes familie på småbruket og ved reingjerdet. Lilja får en liten søster. Lilja får stelle og mate henne. En barnebok om dagligdagse hendelser, på sørsamisk. Sørsamisk – norsk ordliste med tema omkring små barn/småbarnsfamilie.

Forfatter: Anita Dunfjeld Aagård
Utgitt år: 2012
Pris: 100,- NOK

 

 

Gruffele
Gruffele

Fortellinga er på rim om ei mus som unngår å bli spist opp av skogens rovdyr ved å fortelle om sin farlige venn, Gruffele. Når så Gruffele plutselig står foran musa, klar til å spise henne, klarer den snartenkte musa å lure ham til å tro at hun er det farligste dyret i hele skogen.

Forfatter: Julia Donaldsson
Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Utgitt år: 2014
Pris: 50,- NOK

 

Nænnoes traktovrh

Nænnoes traktovrh

Bildebok om traktorer på sørsamisk. Det er traktoren selv som har hovedrollen i boka, sammen med en gjeng mus og kaniner i rollen som bønder. Bildene viser de ulike arbeidsoppgavene til traktoren.

Forfatter: Tony Mitton
Oversatt av Anita Dunfjeld Aagård.
Utgitt år: 2015
Pris: 50,- NOK

 

 

Prinsessa jih snurkePrinsessa jïh snurke

Det var en gang en nyfødt prinsesse som ble forbyttet med en grisunge…

Jonathan Emmetts bok fra 2011 heter opprinnelig «The princess and the pig», og er oversatt av Sissel Jåma til «Prinsessa jïh snurke» på sørsamisk.

Forfatter: Jonathan Emmet
Utgitt år: 2015
Utgitt første gang i 2011 av Macmillan Children’s book
Pris: 50,- NOK

krokodilla mij idtjhi tjaetsiem lyjhkhKrogkodilla mij idtji tjaetsiem lyjhkh

Det var en gang en krokodille som ikke likte vann. Slik begynner bildeboka «The crocodile who didn’t like water», som nå er oversatt til sør- og lulesamisk.

 

Forfatter: Gemma Merino
Oversatt til sørsamisk av Risten Birje Steinfjell
Utgitt år: 2015 (2013 av Macmillan Children’s book)
Pris:50,- NOK

Jøødtedh snjåagloe jeehtiJøødtedh! Snjågloe jeethi

Bli med når ugla bestemmer seg for å være våken en hel dag og, til sin store begeistring oppdager noe man aldri får øye på om natten: fargene!

Boka ble gitt som gave til Saemien Sijte i anledning 50-årsjubileet.

Forfatter/illustrasjon: Tim Hopgood
Oversatt til sørsamisk av Ellen Bull Jonassen.
Utgitt år: 2014
Pris:50,- NOK

sjaavnjoeniejteSjaavnjoe-njïejte

Det beste Nora vet, er å høre historien om hvordan mamma fant henne og de to ble en familie. Noras adoptivmor forteller om da hun hentet henne i Kina…

Forfatter: Bodil Vidnes-Kopperud
Oversatt til sørsamisk av Ellen Bull Jonassen.
Utgitt år: 2015 (Damm forlag 2007)
Pris: 50,- NOK

Mij deahpede gosse maanah sjuevneds skåajjen tjirrh vaedtsieh jïh baltegem gaavnesjieh?
Ij leah goh numhtie guktie datne vienhth…
Oversatt av: Åsta Vangberg
Utgitt år: 2019
Pris: kr 50,-

 

 

 

Inga Borg: Pluppe gåetiem tseegkie

 Pluppe gierkien nelnie tjahkesje ussjede.
Dïhte gåetiem daarpesjamme, jïjtsasse gåetiem. Men guktie dïhte edtja årrodh?

Oversatt av: Sara Marja Magga
Utgitt år: 2019

Pris: kr 50,-

 

 

 

Tore Aurstad og Carina Westberg: Roehtesth hïegken dïehte!

Ij Maarja guhkebem buektehth goltelidh, satne reenhte galhparostoe. Dennie gaskesne Saake sov genhtsiemasse tjöödtjestamme….

Oversatt av: Anja Labj
Utgitt år: 2018

Pris: kr 50,-

 

 

 

Helena Bross og Christel Rönns: Tjeakoes voelpetjh

 -Tjeakoes voelpe? Mij dïhte? Mihka onterdeminie.
-Dïhte hov såemies, giejnie edtjh eeremes gïemhpes årrodh, lohkehtæjja jeahta.
-Såemies, gïen bïjre edtjh ussjedidh.

 Oversatt av: Siri Kappfjell Päiviö
Utgitt år: 2019

Pris: kr 50,-

 

 

Annuka gonnoeh Samuli Aikio: Gullie-tjååtsele

Nïejte gie gullie-tjååtselinie sjidti lea båeries åålmeh-vaajese. Dïhte soptseste buerien jïh vesties-voeten bïjre, tjoevken jïh sjuevnjeden bïjre, riektes- jïh faelkies almetji bïjre jïh magkarinie hammojne jijhtieh.

Oversatt av: Anna Jacobsen
Utgitt 1.gang 1982, 2.gang 2018

Pris: kr 50,-

 

 

 

Inga Borg: Pluppe jïh miesie

 Pluppe lea onneradtje. Dïhte juvrigujmie maahta soptsestidh.
-Buerie biejjie Pluppe! Daelie gïjre! Daelie hov rahtjije bovtsh båetieminie!

Oversatt av Sara Marja Magga
Utgitt år: 2018

Pris: kr 100,-

 

Marry Ailonieida Somby: Biejjien nïejte

 Dennie saemien jaahkosne Biejjie dïhte åajvahkommes. Biejjie sov nïejtem saemiej gåajkoe seedti, juktie saemide leeredh guktie bovtsigujmie barkedh.

Oversatt av Maja Lisa Kappfjell
Utgitt år: 2017
Pris: kr 50,-

 

 

Bente Bratlund jïh Odd Henning Skyllingstad: Voelkehtamme

 -Manne voelkehtamme sjidtim, dïhte sæmma.
-Voelkehtamme? Gihtjem.
Oda nihkeste.
-Gosse lim onne. Im dam mujhtieh. Men daelie daajram.

Oversatt av: Ejva Krihke-Jonassen
Utgitt år: 2019

Pris: kr 50,-

 

Rob Lloyd Jones: Beowulf

 Ïsveligs måansterh mah almetjidie merhkieh, Danmaarhken pluevijne årroeminie. Dellie dåarohke ammes laantiste båata, gïen nomme Beowulf. Dïhte maahta gujht måansterh buvvedh…

 Oversatt av: Johan Sandberg McGuinne
Utgitt år: 2019

Pris: kr 50,-

 

 

Ingelin Røssland – Åshild Irgens: Sualadamme voelpe

Giese-eejehtalleme jïh Gåsta vïssjehtåvva. Ih guhte gåetesne jïh tjidtje ajve gåetiem bueredeminie.
Bovren ålkolen bïenje tjahkesje. Eevre oktegh. Tjidtjie jeahteme satne ij åadtjoeh ammes bïenji gåajkoe vaedtsedh. Men tjidtjie ij leah desnie! 

Oversatt av: Ejva Krihke-Jonassen
Utgitt år: 2019
Pris: kr 50,-

 

Bjørn Ousland: Væjkeles fuemtie

 Piere fuemtien sæjhta. Badth fuemtieh hov jïjnjh beapmoeh daarpesjieh jïh aaj ålkene mïnnedh
-jïh aaj dejtie sov besteles, veerehks baenide daarpesje sköörestidh!

 Med tilhørende malebok.
Finnes også på nordsamisk og skoltesamisk.

Pris kr. 50,-

Oversatt til sørsamisk av: Marja-Meele Kappfjell Päiviö
Oversatt til lulesamisk av: Sissel Ann Mikkelsen
Oversatt til nordsamisk av: Àile Jàvo
Oversatt til kildinsamisk av: Zoya Nosova og Natalie Vaskova
Utgitt år: 2019

 

 

 

 

 

Laila Stien: Laara jïh skovterenïejte

 Laara Elinen bïjre nïekede, dïhte faavroehkommes nïejte satne daajra. Dïhte Rannen bïjre nïekede, sov skoerhtje, mij edtja væjkeles ryöjnesjæjja-bïejnjine sjïdtedh. Jïh dïhte nïekede stoerre krievviem utnedh gosse satne stoerre sjædta. Laara lea barre 16 jaepien båeries, dellie ij ennje daejrieh man gellie dejstie sov nïekedassijste mah saatnan sjidtieh.

Oversatt av: Åse Klemensson
Utgitt år: 2020

Pris: kr 50,-

 

Red: Katarina Blind, Anna Sparrok, Anna Liisa Jåma: Mov mubpie gærja

 En oppfølger av «Mov voestes gærja»

Edtjede åadtjodh meatan dåeriedidh luste utnedh.
Rïjmh jïh baakoegaarkes lohkedh.
Laavloeh, stååkedimmieh jïh vaajesigujmie åahpenidh.
Muvhth daejstie eevre orre muvhth såamasidie åehpies.

Utgitt år: 2019

Pris: kr. 150,-