Lahkoe biejjine

PROGRAMME
09.00 Saevegebijjiedimmie jïh laavlome, Åarjel-saemiej skuvle
09.20 Öörneme Snåasen skuvlesne – ræhpas gaajhkesidie!
– Daan-beajjetje håalome noerijste, 9. klaasse
– Laavlome 1-4. klaasse
– Laavlome 5-7. klaasse
11.00 Gyrhkesjimmie, Soknestuggu
11.30 Saemien Sijte rïhpeste
– Namhtah tjaangeme
– Prïhtjege jïh gaahkoeh
– Vuesiehtimmie «I ditt bilde» ræhpas vuartasjæjjide
12.00 Doekeme beapmoste 12. – 17.30 Bijremebearkoe jïh njeervemepeara
13.00 Buerie båeteme- Birgitta Fossum Saemien Sijten direktööre
– Daan beajjetje håalome, Jan Grønningen, åejviemoenehtsen åvtehke kultuvre, Trööndelagen Fylhkentjielte
16.00 Musihkeboelhke, Mari Anne Øksnes
Bæjhkoehtimmie laavloemistie «Livet», Jon Isak Gælok
– Daan-beajjetje håalome noerijste
– Våhkoen baakoe
16.30 Lohkeme maanide, «Dohte Emile»
17.00 Filmevuesiehtimmie “Faamoe” Renhuvud Dans
18.00 Saemien Sijte steegkie
Gaajhkesh dovnesh buerie båeteme!
PROGRAM
09.00 Flaggheising og sang, Åarjel-saemiej skuvle
09.20 Arrangement på Snåsa skole – åpent for alle!
– Ungdommens tale for dagen v/ 9. klasse
– Sang 1-4. klasse
– Sang 5-7. klasse
11.00 Gudstjeneste, Soknestuggu
11.30 Saemien Sijte åpner
– Gratis inngang
– Kaffe og kaker
– Utstillingen «I ditt bilde» er åpen for publikum
12.00 Matsalg 12.00-17.30
Reinskav og potetmos
13.00 Velkommen v/ Birgitta Fossum, direktør Saemien Sijte
– Tale for dagen v/ Jan Grønningen, leder i hovedutvalg for kultur, Trøndelag Fylkeskommune
16.00 Musikalsk innslag v/ Mari Anne Øksnes
lansering av låten “Livet” m/Jon Isak Gælok
– Ungdommens tale for dagen
– Våhkoen baakoe / Ukas ord
16.30 Høytlesning for barn «Dohte Emile»
17.00 Filmvisning «Faamoe» av Renhuvud dans
18.00 Saemien Sijte stenger
Alle ønskes velkommen!