Saemiej åålmegebiejjie 2022

Saemiej Åålmegebiejjie 2022 Snåasesne aejlege goevten 6. b. 2022 Samefolkets dag, Snåsa, søndag 6. februar 2022 Link til arrangementet: https://www.youtube.com/watch?v=Rryo7J-hvPM Link til gudstjeneste: https://www.youtube.com/watch?v=24GhYbZ3VIA Saemien Sijte, Åarjel-saemiej skuvle jïh internaate, … Les videre

Teater – doajvvo

Doajvvo – dåajvoe  lea teaterestuhtje musihkine teekstigujmie jïh laavlomigujmie dehtie noere artisteste Ronja-Katrin Larsen. Teeksth leah eksistensialismen bïjre, dah bæjjese vaeltieh guktie lea almetjinie årrodh jïh guktie lea orreme maanabaelien … Les videre

Gïelevåhkoe 2021

Aejlegen, golken 24.b.    Søndag 24.oktober Teater – Doajvvo- dåajvoe Doajvvo – dåajvoe  lea teaterestuhtje musihkine teekstigujmie jïh laavlomigujmie dehtie noere artisteste Ronja-Katrin Larsen. Teeksth leah eksistensialismen bïjre, dah bæjjese vaeltieh … Les videre

Sørsamisk begynnernivå del 2

Gjennom et samarbeid mellom Nord universitet, Grong videregående skole og Gïelem nastedh, har vi nå et studietilbud for de som ønsker kompetanseheving innen sørsamisk! Studiet “Sørsamisk begynnernivå del 2” er et samlingsbasert … Les videre