Čuovga – Lyset

TJOEVKESE
Tjoevkese lea stïeresne Saepmesne gellielaakan, eatnamisnie, jaepieboelhkine jïh almetjinie. Saemide yörhki sïjse trumhpiestamme, men aaj desnie tjoevkese jïh håhkoe.
Daennie vuesiehtimmesne datne tjaelijh jïh poeth Saepmesne gaavnh, gïeh sijjen toelhkestimmiej bïjre tjoevkesistie soptsestieh. Vierhkie lea dongkemevierhkie daanjaapetje Littfestese Upmejisnie, gusnie ulmie lij tjoevkesem bïejedh aktivisti gæmhpose noerhtene. Musihke maam Jak. Janssøn lea tjaaleme, govhte orretjaaleldh teeksth våaroeminie åtna. Gosse tjoevkesem beaja tjoejide, melodijese, vuekide jïh mïelese dïhte nænnoste jïh soptsestalla tjaeliji baakoejgujmie. Tjaelijh leah våajnoes videjovisnie maam visuellle tjiehpiedæjja Peter Knudsen lea dorjeme.
Tjaelijh Ánne Márjá Guttorm Graven, Niillas Holmberg, Niilas Helander, Rose-Marie Huuva, Ánná Káisa Partapuoli jïh Jörgen Stenberg leah teekstide tjaaleme. Akte sjïere dåehkie tjaeliejijstie, tjiehpiedæjjijste jïh aktivistijste mah voestes aejkien gaavnedin Littfestesne.

Lys er til stede i Sápmi på så mange måter, i naturen, årstidene og i mennesker. Samene har blitt tvunget inn i skyggene, men også der finnes lyset og håpet.
I denne forestillingen møter du forfattere og poeter fra Sápmi, som forteller om sine tolkninger av Čuovga (Lyset). Verket var et bestillingsverk til årets Littfest i Umeå, hvor målet var å belyse aktivistisk kamp i nord. Musikken, komponert av Jakop Janssønn, tar utgangspunkt i seks nyskrevne tekster. Ved å sette søkelys på lyder, melodi, uttrykk og mening forsterker han og har en samtale med forfatternes ord. Forfatterne fremtrer i verket på video laget av visual kunstner Peter Knudsen.
Tekstene er skrevet av forfatterne Ánne Márjá Guttorm Graven, Niillas Holmberg, niilas helander, Rose-Marie Huuva, Ánná Káisá Partapuoli og Jörgen Stenberg. En unik gruppe forfattere, kunstnere og aktivister som for første gang møttes på Littfest.
Medvirkende:
Jakop Janssønn, perkusjon og komponist
Ragna Rian, fiolin
Kristin Jæger, fiolin og bratsj
Willem Mathlener, bratsj
Ingeborg Skomedal Torvanger, cello
Kristian Olstad, elgitar
Peter Knudsen, visuals, lys
Kristina Ringvold, lydtekniker
Onsdag 15.november kl.19.00
Snåasen kultuvrescene/Snåsa kulturscene
Bestilling av billetter trykk her: