Gïelevåhkoe 2023

Program Gïelevåhkoe/samisk språkuke Snåasesne 2023

 

 

Laavardahke / Lørdag 21.10

11.00 – 16.00       Lierne viltforedling kommer til markedsdagen Meirsmak og presenterer reinkjøttprodukter med smaksprøver og lynkurs i sørsamisk på parteringsdeler

Sted: Arv lokalmat/Bankplassen

21.00 – 01.00       Clubnight med DJ Idja
Låavth-Techno/Club night – Techno jïh pubbe stoerre-lååvtegisnie
Gïelevåhkoe aalka!
DJ iDJa edtja mijjem daanhtsoehtidh!

Techno og pub i storlåavtege
DJ iDJa spiller opp til dans!
En heidundrende avslutning av meirsmak-mat og kulturfestival og en heidundrende oppstart av
Gielevåhkoe – samisk språkuke!

Sted: Saemien sijte  inngang: 100,-

Arr.: Saemien sijte, Gïelem nastedh, ARV Lokalmat, Meirsmak, Snåsa bygdekvinnelag

Om DJ iDJa:
“DJ iDJa er en svært allsidig elektronisk musikkprodusent fra Sápmi. Han henter inspirasjon fra sin samiske bakgrunn og er kjent for å kombinere joik og samisk med house, techno og ambient. Det siste året har han studert elektronisk musikk i Berlin, og han har med seg mye inspirasjon tilbake til Sápmi etter dette studieåret.”

 

Måanta / Mandag 23.10

 

18.00                     Hearrát dat bidje min –Hïerrh mijjem daase bïejin – Herrerna satte oss hit

Elin Anna Labba noerhkemejuhtemi bïjre åarjelsaemien dajvese soptseste jïh don gearkijes geajnoen bïjre ammes dajvine haarjanidh.

Elin Anna Labba berättar om tvångsförflyttningarna till sydsamiskt område och den steniga vägen till att vänja sig vid ett främmande land.

Vuesiehtimmieh lea gaahpode. Aelpies beapmoe kafeesne ts.: 14.00-18.00
Utstillingene er åpne. Restauranten har åpen 14.00-18.00 med rabatterte priser i anledning Gïelevåhkoe.

Sted: Saemien sijte

Arr.: Gïelem nastedh og Saemien sijte

 

 

 

 

Dæjsta / Tirsdag 24.10

14.00 – 15.00       “Båetieh goltelidh”  Lesestund for barnehagene av Erika Kristine Hauffen

Sted: Snåasen gærjagåetie / Snåsa bibliote

Arr.: Snåasen gærjagåetie / Snåsa bibliotek og Gïelem nastedh

 

18.00                     Mov gïelefeeleme – Min språkresa 

Ij leah daerpies universiteetesne lohkedh jis edtja gïelem bååstede vaeltedh. Fïerhten almetjen lea jïjtse vuekie, jïh gïele ij leah gåessie gih gaarvanamme. Elin Anna Labba sov gïelefeelemen bïjre soptseste jïh joekehts vuekiej bïjre bååstede saemiengïelese.

Man måste inte läsa på universitet för att ta tillbaka ett språk. Varje människa har sin egen väg och ett språk är aldrig förlorat. Elin Anna Labba berättar om sin språkresa och om olika vägar tillbaka till samiskan.

Vuesiehtimmieh lea gaahpode. Aelpies beapmoe kafeesne ts.: 14.00-17.30
Utstillingene er åpne. Restauranten har åpen 14.00-17.30 med rabatterte priser i anledning Gïelevåhkoe.

Sted: Saemien sijte

Arr.: Gïelem nastedh og Saemien sijte

 

Gaskevåhkoe / Onsdag 25.10

12.00 – 13.00       “Båetieh goltelidh”  Lesestund for barnehagene av Erika Kristine Hauffen
Sted: Snåasen gærjagåetie / Snåsa bibliote
Arr.: Snåasen gærjagåetie / Snåsa bibliotek og Gïelem nastedh

 

17.00 – 18.30       Presentasjon av sørsamiske duedtiebøker
Marit Alette Utsi ved Davvi Girji og forfatter Hanne-Lena Wilks presenterer nye bøker om vætnoeh utgitt av Davvi Girji.

Sted: Saemien sijte
Arr.: Davvi girji og Sametingets bibliotek

 

 

Duarsta / Torsdag 26.10

12.00 – 13.00       “Båetieh goltelidh”  Lesestund for barnehagene av Erika Kristine Hauffen

Sted: Snåasen gærjagåetie / Snåsa bibliotek

Arr.: Snåasen gærjagåetie / Snåsa bibliotek og Gïelem nastedh

 

 

 

18.00                     “Digital språkkveld”
Gïelem nastedh inviterer til våre lokaler for å delta på Samiskt Språkcentrum sin digitale språkkveld.

Karin Rensberg Ripa jïh Pia Persson edtjijægan sotnen maanabaeleste soptsestidh jïh guktie daaletje tijjen maanine årrodh.
Karin Rensberg Ripa og Pia Persson samtalar om deras barndom och om hur det är att vara barn idag.

Kaffeservering

 

Berjadahke/Fredag 27.10

09.00 – 10.00       “Båetieh goltelidh”  Lesestund for barnehagene av Erika Kristine Hauffen

Sted: Snåasen gærjagåetie / Snåsa bibliote

Arr.: Snåasen gærjagåetie / Snåsa bibliotek og Gïelem nastedh

 

Egne aktiviteter ved skolene

 

Uke 44                   “Båetieh goltelidh”  Lesestund for barnehagene av Erika Kristine Hauffen

Sted: Snåasen gærjagåetie / Snåsa bibliotek

Måanta jïh dæjsta/mandag og tirsdag ts  12:00

Gaskevåhkoe/onsdag ts 9:00

Duarsta/torsdag ts 12:00

Arr.: Snåasen gærjagåetie / Snåsa bibliotek og Gïelem nastedh

 

 

Dæjsta/Tirsdag 31.10   

18.00                     Gurremeïehkede/Strikkekveld med Unni Steinfjell

Unni Steinfjell har designet en strikket vott med sørsamiske mønstre.
Hun vil vise oss hvordan vi strikker vottene. Garn og mønster har vi, men ta med egne strikkepinner.

Kaffeservering

Arr.: Gïelem nastedh og Saemien sijte

 

 

Gïelem nastedh lanseres flere innspilte sanger og videobøker på vår hjemmeside www.gielemnastedh.no

Lyjhkebe laavlodh https://gielemnastedh.no/samisk-sangbok/lyjhkebe-laavlodh/

Videobøker https://gielemnastedh.no/videoer/

 

Gïeleviehkie – har dagens inlegg på instagram under hele uken, og aktiviteter for ungdom

 

Do-avisa – henges opp på alle skoler, fylkets hus i Steinkjer og Trondheim og forvaltningskommunene Røyrvik, Snåsa og Røros.
Quiz – Alle med til gang til Do-avisa kan svare på denne.
Ta kontakt hvis du ikke har fått den tilsendt!

Trøndelag i tall presenterer oversikt av oversettelser – samisk litteratur – barnebøker på https://www.facebook.com/trondelagfylke