Mov gïelefeeleme – Min språkresa

Ij leah daerpies universiteetesne lohkedh jis edtja gïelem bååstede vaeltedh. Fïerhten almetjen lea jïjtse vuekie, jïh gïele ij leah gåessie gih gaarvanamme. Elin Anna Labba sov gïelefeelemen bïjre soptseste jïh joekehts vuekiej bïjre bååstede saemiengïelese.

Man måste inte läsa på universitet för att ta tillbaka ett språk. Varje människa har sin egen väg och ett språk är aldrig förlorat. Elin Anna Labba berättar om sin språkresa och om olika vägar tillbaka till samiskan.

Tid: Tirsdag 24.oktober kl 18.00
Sted: Saemien Sijte

Utstillingene er åpne. Restauranten har åpen kl 14 -17.30 med rabatterte priser i anledning Gïelevåhkoe.

Arr.: Gïelevåhkoe – Gïelem nastedh og Saemien sijte