Arrangement

 • "NÁSTEGOAHTI/STJERNEHIMMELEN" Nástegoahti akte faalenasse gusnie vuartasjæjjah aktene naestiegåetesne tjahkasjieh jïh dam ”saemien naestie-elmiem” vuejnieh. Seamma…

  Les mer »
 • Sofia Jannok

  Snåsa Samfunnshus 29.09 Kl 20.00 Med sine to Grammy-nomineringer i ryggen og det kritikerroste fjerde…

  Les mer »
 • TJAKTJEN TJÅANGHKOE 2017

  Den 28.-30. september 2017 arrangeres Tjaktjen Tjåanghkoe og sørsamisk høstfestival for femte gang. Arrangementet inngår som…

  Les mer »
 • Orre maanagærjah – nye barnebøker

  Gïelem nastedh lanserer sammen med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek nye barnebøker under Tjaktjen tjåanghkoe 28.-30.september! Det er…

  Les mer »
 • Helseseminar

  Velkommen til det årlige seminaret på Snåsa Hotell, 27. September-2017 med tema "Hverdagsrasisme Er dette…

  Les mer »
 • Voksenopplæring i sørsamisk

  Voksenopplæring i sørsamisk Dersom du kan litt sør-samisk kan du nå søke deg inn på…

  Les mer »
 • Sommerkveld

  Invitasjon til sommerkveld 20 juni på Snåsa Hotell Gïelem nastedh inviterer deg/dere til idemyldringstreff og…

  Les mer »
 • Drone-kurs

  Drone-kurs! Enhet for sørsamisk språk og kultur og Gïelem nastedh arrangerer Drone-kurs i Snåsa/omegn den…

  Les mer »
 • Lohkeme-ïehkede/Lesekveld i Garveriet

  Dutnjien mij annetji åarjelsaemien aarebi lohkeme, jïh sïjhth gïelem bueriedidh. Sijjie: Garveriet kafe Viosen Gaskevahkoen 07.06.…

  Les mer »
 • Gïeleviermie 2017 – AVLYST

  OBS!OBS! AVLYST Gïeleviermie 2017 ÅARJELSAEMIEN GÏELEVIERMIE  Gïeleaernie Raarvihkem tjïeltesne ektiebarkoen tjïrrh Saemien Gïelejarngine, Saemiedigkie Sveerjesne,…

  Les mer »