Konsert med Jon Henrik Fjällgren

Marker søndag den 23.oktober i almanakken. Da starter vi Gïelevåhkoe 2022 Snåasesne med en konsert av Jon Henrik Fjällgren!

Sted: Snåasen kultuvrescene

Billetter kjøpes her:

https://gielemnastedh.hoopla.no/sales/event/jhf

Jon Henrik Fjällgren prïetehtje jïh nåajtoje konsertese böörede nænnoes dïjrine, sov sjïere vuekine. Akte musihkefeeleme sjædta mij lea earoehtimmie veartenasse jïh eatnamasse mesnie veasobe. Aerpievuekien vuelie musihkine pleentesåvva såemies Jon Henriken lyjhkedeartistijste, goh Elvis Presley, Jonny Cash, Eva Cassidy jïh jienebh.

Mænngan rïektesisnie åehpies sjïdti gaahtjemisnie Talang, golme nænnoes laavlomh åtneme Melodifestivalesne, stoerre lahkoem åtneme gaahtjeminie Lets Dance jïh  Stjärnornas Stjärna, vielie goh 70 millijovnh streams Spotify’sne åtna, Jon Henrik daelie uvtemes sov musihkem buakta unnebe sijjide Sveerjen jïh Soemen noerhtegietjesne.

«Domtoe joekoen njaelkie åadtjodh Snåasen tjïeltese båetedh jïh mov musihkem dijjine juekedh desnie. Vuelie goh buektemevuekie sæjhta iktesth mov vaajmoen lïhkemes årrodh men sïjhtem aaj musihkem åehpiedehtedh mij aaj daan sjïere våhkose sjeahta, Jon Henrik heelsie.

Jon Henrik Fjällgren bjuder in till en sprakande och trollbindande konsert med starkt budskap på Jon Henriks unika sätt.  Det blir en musikalisk resa som är en hyllning till jorden och naturen vi lever i. Den traditionella jojken blandas med musik ifrån några av Jon Henriks favoritartister såsom Elvis Presley, Jonny Cash, Eva Cassidy med flera.

Efter genombrottet i Talang, tre starka bidrag i Melodifestivalen, succé i Lets Dance och Stjärnornas Stjärna, över 70 miljoner streams på Spotify tar nu Jon Henrik sin musik främst till mindre orter i norra delen av Sverige och Finland.

”Det känns otroligt härligt att få komma till Snåsa Kommune och dela med mig av min musik. Jojken som uttrycksform kommer alltid att ligga mig närmst hjärtat men det kommer också framföras musik som också passar in denna speciella vecka, hälsar Jon Henrik.”