Saemiej åålmegebiejjie 2022

Saemiej Åålmegebiejjie 2022
Snåasesne aejlege goevten 6. b. 2022
Samefolkets dag, Snåsa, søndag 6. februar 2022

Saemien Sijte, Åarjel-saemiej skuvle jïh
internaate, Gïelem nastedh, Enhet for sørsamisk
språk og kultur – Snåsa kommune inviterer til
digital feiring av Samenes nasjonaldag.

Program for dagen:
– Samefolkets sang
– Tale ved sametingsråd Maja Kristine Jåma
– Joik av Lawra Somby
– Tale ved ordfører Arnt Einar Bardal
– Presentasjon av ukas ord, 52 samiske ord fra de
åtte årstidene, elevene ved Åarjel Saemiej skuvle
– Digital omvisning på nye Saemien Sijte med
Birgitta Fossum
– «Spot on» Gïeleviehkie
– Gïeleviehkie presenterer nye bøker
og videobøker fra Gïelem nastedh

Fysisk gudstjeneste i Soknestuggu kl. 11.00
med prest John Gunnar Krogstad

Saemien Sijte, Åarjel-saemiej skuvle jïh
internaate, Gïelem nastedh, Saemien gïelen jih
kultuvren ektievoete- Snåasen tjïelte böörebe
digitalese Saemien åålmegebiejjie heevehtidh.

Programme:
– Saemiej åålmegelaavlome
– Daan-biejjien heelsege, Saemiedigkien
raerielihtsege Maja Krihke Jåma
– Vuelie, Lawra Somby
– Daan-biejjien heelsege, Tjïelten åejvie Arnt
Einar Bardal
– «Våhkoen baakoe», 52 saemien baakoeh dej
gaektsie jaepieboelhki bïjre, Åarjel-Saemiej
skuvlen learohkh åehpiedehtieh
– Digitaale vuesiehtimmie Saemien Sijten orre
gåeteste, Birgitta Fossum
– «Spot on» Gïeleviehkie
– Gïelem nastedh orre gærjah jih videjovegærjah
bæjhkohte , Gïeleviehkie åehpiedehtieh

Gyrhkesjimmie Soknestuggu`sne tsåahka 11.00,
hearra John Gunnar Krogstad. Buerie båeteme!

Lenke til arrangementet publiseres på
arrangørenes facebook- og hjemmesider.
www. saemiensijte.no
www.gielemnastedh.no
www.snasa.kommune.n