Nyheter

 • Båeth goltelidh

  Bøøredimmie båeth goltelidh gærjam «Mov voestes gærja» Vaajesh jïh laavlomh – raajroeh jïh stååkedimmieh –…

  Les mer »
 • Konsert av Elin Teilus

  Konsert av Elin Teilus i Snåsa kirke. Kaffe i Soknestu etter konserten! Konserten er en…

  Les mer »
 • Tjaktjen tjåanghkoe – ungdomskonferansen

  tirsdag 17. september 2019 19:00  Innkvartering på Finsås - Kveldsmat utover kvelden  Finsås kurssenter onsdag…

  Les mer »
 • Tjaktjen tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival

  «Gïele lea faamoe - Power of language» Snåsa hotell 19. - 22. September 2019 onsdag…

  Les mer »
 • ISÁK

  Snåsa samfunnshus 20.september Konsertstart kl.20.00 ' fri aldersgrense Billetter: voksen 300,-   Barn/ungdom 5-15 år 150,-…

  Les mer »
 • Sørsamisk kulturpris 2019

  Ønsker forslag til sørsamisk kulturpris 2019 I år skal den sørsamiske kulturprisen deles ut under…

  Les mer »
 • Gïeleviehkie

  Daesnie mijjen "Gïeleleviehkie" - Ramona, Jonna, Elli Jonna, Anne Marja jïh prosjekteåejvie Katarina. "Gïeleviehkie" er…

  Les mer »
 • Gïeleviermie

  Gïeleviermie 2019 - sørsamisk språknettverk Gïeleaernie - Raarvihken tjïelte/Röyrvik Kommune, Samiskt Språkcentrum - Sametinget i…

  Les mer »
 • Gïjreiehkede – beapmoe jïh buerkiestimmieh

  Gïelem nastedh gïjreiehkiedasse böörede gaskevåhkoen suehpeden 15. b. ts. 16.00 -19.30 Snåsa hotellesne. Mijjieh bissemebearkoem…

  Les mer »
 • Gïeleviehkie

  Mijjieh ohtsedibie: Gïeleviehkie Mijjieh sïjhtebe daejredh maam åarjelsaemien noerh daarpesjieh juktie sijjen skraejriem lissiehtidh åarjelsaemien…

  Les mer »