Pluppen luvnie

<a href=Pluppen luvnie ">

Pluppe lea onneradtje mij juvrigujmie maahta soptsestidh. Eah almetjh dam maehtieh vuejnedh – månnoeh gujht Pluppem vuejnien. Pluppe guhkene noerhtene orre. Jolle tjahki gaskesne Pluppen derhviegåatetje lïhke jaevriem man nomme Plaavejaevrie. Daelie tjaktje Pluppen luvnie, jïh tjaktje lea barkoes tïjje Pluppese. Tjuara tjöönghkedh beapmoeh juktie abpe daelviem bearkede.

Plupp er en liten figur som kan snakke med dyr. Mennesker kan ikke se han – men vi to kan nok se han. Plupp bor langt i nord. Mellom høge fjell har Plupp en torvgamme ved en sjø som heter Blåsjøen. Nå er det høst hos Plupp, og høsten er en arbeidsom tid for Plupp. Han har fullt opp med å samle mat så han klarer seg gjennom vinteren.