Pluppe Jih miesie

<a href=Pluppe Jih miesie ">

Pluppe lea onneradtje mij juvrigujmie maahta soptsestidh. Eah almetjh dam maehtieh vuejnedh – månnoeh gujht Pluppem vuejnien. Pluppe guhkene noerhtene orre. Jolle tjahki gaskesne Pluppen derhviegåatetje lïhke jaevriem man nomme Plaavejaevrie. Gïjre lea, bovtsh gïjrelaantese rahtjeminie, jïh Pluppe suehpede-laantese dåerede.

Plupp er en liten figur som kan snakke med dyr. Mennesker kan ikke se han – men vi to kan nok se han. Plupp bor langt i nord. Mellom høge fjell har Plupp en torvgamme ved en sjø som heter Blåsjøen. Det er vår, reinen kommer tilbake fra vinterbeite, og Plupp blir med til kalvingslandet.