Plupp jïh gïjredulvie

<a href=Plupp jïh gïjredulvie ">

Plupp lea onneradtje mij juvrigujmie maahta soptsestidh. Eah almetjh dam maehtieh vuejnedh – månnoeh gujht Pluppem vuejnien. Plupp guhkene noerhtene orre. Jolle tjahki gaskesne Pluppen derhviegåatetje lïhke jaevriem man nomme Plaavejaevrie. Stoerre gïjredulvie båata, jïh Plupp pluahtine gïjredulvesne jåhta sæjhta vuejnedh guktie gaajhjkh voelpigujmie.

Plupp er en liten figur som kan snakke med dyr. Mennesker kan ikke se han – men vi to kan nok se han. Plupp bor langt i nord. Mellom høge fjell har Plupp en torvgamme ved en sjø som heter Blåsjøen. Den store vårfloden har kommet. Plupp drar i veg med en flåte for å se hva vårfloden gjør med naturen og alle vennene hans.