Miesie Mavve

<a href=Miesie Mavve ">

Miesie Mavve lea tjetskehke measetje gie olkese veartanasse vualka. Soptsesem miesie Mavven tjelmiejgujmie vuejnebe jïh aarkebiejjien deahpadimmie båeries saemie soptsesigujmie bleentesåvva.

Den er en nysgjerrig liten kalv som drar ut på eventyr. Fortellingen ses fra reinkalvens perspektiv og hendelser fra hverdagen blandes med gamle samiske fortellinger og sagn.