Krokodilla moeresne

<a href=Krokodilla moeresne ">

Guvviegærja rööpses krokodillan bïjre, maam moeresne tjaavteme. Gærja soptseste guktie edtja ånnetje ovnohkens dajvesne bearkadidh.

Boka handler om hvordan en skal klare seg i en litt fremmed territorium. Følg den røde krokidillen på ferden.