Hearrát dat bidje min –Hïerrh mijjem daase bïejin – Herrerna satte oss hit

Elin Anna Labba noerhkemejuhtemi bïjre åarjelsaemien dajvese soptseste jïh don gearkijes geajnoen bïjre ammes dajvine haarjanidh.

Elin Anna Labba berättar om tvångsförflyttningarna till sydsamiskt område och den steniga vägen till att vänja sig vid ett främmande land.

Tid: Mandag 23.oktober kl. 18.30
Sted: Saemien Sijte

Utstillingene er åpne. Åpen restaurant med rabatterte priser i anledning Gïelevåhkoe    kl 14 -18.00

Arr: Gielevåhkoe – Gïelem nastedh jïh Saemien Sijte