Eatnemen gïele – Landskapet er mitt kompass

Evald Stenfjell saemien sijjienommi bïjre soptseste jïh mah dah mijjese soptseste. Mestie dah båetieh jïh mannasinie?
Evald Stenfjell forteller om samiske stedsnavn og betydningen av dem. Hva kommer navnene fra og hvorfor? Hva forteller navnenes relasjoner til landskapet, bruk og vegetasjon.
Evald er fra Låarten sijte, hvor han i dag er pensjonert reineier. Han har sørsamisk som førstespråk og har derfor en unik kompetanse i et språk som først ble godkjent som skriftspråk på 70-tallet. Evald har bidratt til kunnskapsoverføring og dokumentasjon av samiske ord og uttrykk fra tidligere generasjoners samer. Dette gjennom blant annet bokutgivelser, transkribering gamle lydfiler og forelesninger.
Prïhtjege jïh gaahkoesnaejriem!
Kaffeservering!
Arrangementet er gratis. Foredraget er på norsk med samiske landskapstermer.
arr. Gïelem nastedh og Saemien sijte