ANJA LABJ – VOESSEM MAAM MAHTE VÅÅJELDEHTIMH/POSEN VI NESTEN GLEMTE

Båetieh goltelidh Anja Labjen gieltegs buerkiestimmie!
Kom på et spennende foredrag med Anja Labj torsdag 16.februar kl 19.00 på Saemien sijte!

Arrangementet er gratis. Kaffe med noe attåt.

 

VOESSEM MAAM MAHTE VÅÅJELDEHTIMH

Mah gierkiebongken maadtege dehtie njalleldh voesseste, seamma goh gaptan maadtege svaalhtjeste? Ihkie mijjieh voessem mahte vååjeldehtimh, idtjimh gujht skåerriem, slaahpam jallh saejmide. Anja Labj båata saarnodh maam satne voessen bïjre ussjede, guktie dïhte barkoe lij goh goerehtalli jïh jïjtje voessem gåaroeji – jïh dle dam histovrijem mij annje voessem dåerede.

 

POSEN VI NESTEN GLEMTE

Har perlepungen sin opprinnelse fra skinnposen pyntet med hvitt skinn, på samme måte som kofta har sin opprinnelse fra skinnkofta? Kanskje var de særegne posene ute av bruk ei stund, men ikke materialene, mønstrene og teknikkene. Anja Labj forteller om prosessen bak da hun forsket på og gjenskapte den, hva som kommer frem av muntlige og skriftlige kilder – og om historien den fortsatt kan fortelle.

 

arr.: Gïelem nastedh og Saemien sijte