Program Gïelevåhkoe / samisk språkuke 2022 Snåasesne

Program Gïelevåhkoe / samisk språkuke 2022

 

Aejlege / Søndag 23.10

Offisiell åpning av Gïelevåhkoe – Snåasen savka/Snåsahallen

12.30          Lunsj- og kaffesalg
Kortreist mat av Liverten og Snåsa sanitetsforening i Snåasen savka/Snåsahallen
I tillegg er Li-vertens foodtruck åpen hele dagen til etter konserten

Dørene til Snåasen savka åpnes 12.30 og stenges kl. 14.30, merk etter det er det ingen mulighet til å komme inn
i hallen.

14.30                 Konferansierer Gïeleviehkie
Musikk-innslag av Åarjelsaemiej skuvle og Snåsa kulturskole
Joik/vuelie av Jon Henrik Fjällgren
Bildespill, Aina Bye
Lansering av FN`s bærekraftsmål på sør- og lulesamisk, FN-sambandets generalsekretær Catharina Bu
Lansering av boka “Gånka” / “Kongen” Gïeleviehkie
Taler av:               – Sametingspresident Silje Karine Muotka
– Ordfører Arnt Einar Bardal
– Statsråd KDD Sigbjørn Gjelsvik
– Sametingspresident i Finland, Tuomas Aslak Juuso
– Styrelsesordförande Svenska sametinget, Håkan Jonsson

Utdeling av Gielelutnjemebaalhka – Språkløftprisen, av sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og utdeling av diplom ved H.M. Kong Harald

16.15                   Avslutning av offisielt program i Snåasen savka

16.15-19.30         Middag- og kaffesalg på samfunnshuset
Kortreist mat av Liverten og Snåsa sanitetsforening

17.00 – 19.00       Åpning av Saemien Sijte’s basisutstilling
“Gïejide goerebe / Vi følger sporene”
Sametingsråd Maja Kristine Jåma

19.30                   Konsert med Jon Henrik Fjällgren band
Snåasen kultuvrescene (samfunnshuset),  Snåasen skuvle/Snåsa skole
Billetter fås kjøpt her: https://gielemnastedh.hoopla.no/sales/event/jhf

 

Måanta / Mandag 24.10

08.00 – 16.00      Fagdag om psykisk helse og selvmordsforebygging i et samisk perspektiv
Snåsa Hotell

10.00 – 15.00       Lesestund for barnehagene
Erika Kristine Hauffen, Snåasen gærjagåetie/Snåsa bibliotek

12.10 – 13.10       Forestilling for ungdomsskolene “The power of music”
Jon Henrik Fjällgren
Snåasen kultuvrescene (samfunnshuset)

18.00 – 20.00      Digital sørsamisk språkkveld
Elen Kristina Utsi forteller om Saemien Sijte og det arbeidet de gjør
Gïelekafè og kaffeservering
Gïelem nastedh

 

 

Dæjsta / Tirsdag 25.10

12.00 – 15.00       Lesestund for barnehagene
Erika Kristine Hauffen, Snåasen gærjagåetie / Snåsa bibliotek

Forestillinger for skolene “Nástegoahti / Stjernehimmelen”
Nástegoahti en forestilling med Ánte Mihkkal Gaup, der elevene sitter inne i stjerneteltet og ser “den samiske stjernehimmelen”. Inne i teltet får deltakerne høre joik, noen myter og historien om den store elgjakten på stjernehimmelen.

Storlavvoen utenfor Saemien Sijte

Omvisning for skolene i basisutstillingen til  Saemien Sijte

18.00                   Åpen forestilling “Nástegoahti / Stjernehimmelen”
Storlavvoen utenfor Saemien Sijte
Kaffeservering etter forestillingen

 

Gaskevåhkoe / Onsdag 26.10

10.00 – 15.00       Lesestund for barnehagene
Erika Kristine Hauffen, Snåasen gærjagåetie / Snåsa bibliotek

Forestillinger for skolene “Nástegoahti / Stjernehimmelen
Storlavvoen utenfor Saemien Sijte

Omvisning for skolene i basisutstillingen til  Saemien Sijte

12.00 – 13.00      Gïelem nastedh inviterer til lunsjtreff til våre lokaler for å delta på Aajeges digitale lansering av læremiddelet “Lettleste hefter” , Aasta Joma Granefjell

 

Duarsta / Torsdag 27.10

Forestillinger for skolene “Nástegoahti / Stjernehimmelen
Storlavvoen utenfor Saemien Sijte

Omvisning for skolene i basisutstillingen til  Saemien Sijte

19.00                   Forelesning “Herrarna satte oss hit” Elin Anna Labba
For hundre år siden begynte tvangsforflytningene av reindriftssamer i Sverige. Elin Anna Labba har gitt ut bok som forteller denne historien gjennom de tvangsforflyttedes øyne. Vi får høre om arbeidet med boken, som ble gjort sammen med veldig mange mennesker, men også om deres reaksjoner etter at boken kom ut.

Saemien Sijte
Kaffeservering etter forelesningen

 

Gaskevåhkoe – Laavardahke / Onsdag 26. – Lørdag 29.

Lierne viltforedling kommer til Arv Lokalmat og presenterer samiske
mattradisjoner og lynkurs i sørsamisk på parteringsdeler

 

 

Programme Gïelevåhkoe 2022

 

Aejlegen 23.10

Byögkeles rïhpestimmie Gïelevåhkoste – Snåasen savka

12.30          Doekeme lunsjeste jïh prïhtjegistie
Beapmoe lïhkebistie, Liverten jïh Snåsa sanitetsforening
Liverten foodtruck

Snåasen savkan oksh leah ræhpas 12.30 raejeste jïh steegkesuvvieh ts. 14.30, dan mænngan ij gåaredh savkan sïjse tjaangedh.

14.30                 Åehpiedehtijh Gïeleviehkie
Musihke-boelhke Åarjel-saemiej skuvleste jïh Snåasen  kultuvreskuvleste
Joejke/vuelie Jon Henrik Fjällgreneste
Guvviespïele, Aina Bye
Bæjhkoehtimmie EN:n nænnoesvoeteulmijste åarjel- jïh julevsaemien gïelesne, EN-sambanden generaaletjaelije Catharina Bu
Bæjhkoehtimmie gærjeste  “Gånka”,Gïeleviehkie
Håalomh:            – Saemiedigkiepresideente Silje Karine Muotka
– Tjïelten åejvie Arnt Einar Bardal
– Staateraerie TDD Sigbjørn Gjelsvik
– Soemen Saemiedigkiepresideente, Tuomas Aslak Juuso
– Sveerjen Saemiedigkien ståvroeåejvie, Håkan Jonsson

Joekedimmie Gïelelutnjemebaalhkeste, saemiedigkieraerie Mikkel Eskil Mikkelsen,  jïh joekedimmie diplomeste M. Gånka Haraldistie

16.15                   Galhkuve byïgkeles programmeste Snåasen savkesne

16.15-19.30         Doekeme gaskebiejjeste jïh prïhtjegistie Ohtje-savkesne Snåasen skuvlesne
Beapmoe lïhkebistie,  Liverten jïh Snåsa sanitetsforening

17.00 – 19.00       Saemien Sijten maadthvuesiehtimmeste
“Gïejide goerebe”
Saemiedigkieraerie Maja Krihke Jåma

19.30                   Konserte Jon Henrik Fjällgren bandine
Snåasen kultuvrescene (seabradahkegåetie),  Snåasen skuvle
Maahtah leahpah daesnie åestedh: https://gielemnastedh.hoopla.no/sales/event/jhf

Måantan 24.10

08.00 – 16.00      Faagebiejjie psykiske healsoen jïh aemieluesemeheaptoen bïjre
saemien perspektijvesne, Snåsa Hotell

10.00 – 15.00       Lohkemeståante maanagïertide
Erika Kristine Hauffen, Snåasen gærjagåetie

12.10 – 13.10       Vuesiehtimmie noereskuvlide “The power of music”
Jon Henrik Fjällgren
Snåasen kultuvrescene (seabradahkegåetie)

18.00 – 20.00      Digitaale åarjelsaemien gïeleiehkede
Elen Kristina Utsi Saemien Sijten bïjre soptseste jih barkoen bïjre maam darjoeh
Gïeleprïhtjhgåetie jïh gåassoehtimmie prïhtjegistie
Gïelem nastedh

 

 

Dæjstan  25.10

12.00 – 15.00       Lohkemeståante maanagïertide
Erika Kristine Hauffen, Snåasen gærjagåetie

Vuesiehtimmieh skuvlide “Nástegoahti / Stjernehimmelen”
Nástegoahti lea vuesiehtimmie Ánte Mihkkal Gaupine, gusnie learohkh naestielåavthgåetesne tjahkasjieh jïh dam “saemien naestieelmiem” vuartasjieh. Låavthgåetien sisnie learohkh åadtjoeh joejkem jïh såemies mytah jih soptsesem govledh dan stoerre sarvevijremen bïjre naestieelmesne.

Stoerrelåavthgåetie Saemien Sijten ålkolen

Skuvlh åadtjoeh Saemien Sijten maadthvuesiehtimmiem vuejnedh

18.00                   Ræhpas vuesiehtimmie “Nástegoahti / Stjernehimmelen”
Stoerrelåavthgåetie Saemien Sijten ålkolen
Gåassoehtimmie prïhtjegistie vuesiehtimmien mænnga

 

Gaskevåhkoen  26.10

10.00 – 15.00       Lohkemeståante maanagïertide
Erika Kristine Hauffen, Snåasen gærjagåetie

Vuesiehtimmie skuvlide “Nástegoahti / Stjernehimmelen
Stoerrelåavthgåetie Saemien Sijten ålkolen

12.00 – 13.00      Gïelem nastedh bööredibie  mijjen kontovrese  Aajegen digitaale luejhteme  “Aelkielohkeme heefth” , Aasta Joma Granefjell

 

Duarstan 27.10

Vuesiehtimmieh skuvlide “Nástegoahti / Stjernehimmelen
Stoerrelåavthgåetesne Saemien Sijten ålkolen

Skuvlh åadtjoeh Saemien Sijten maadthvuesiehtimmiem vuejnedh

19.00                   Håalome “Herrarna satte oss hit” Elin Anna Labba
Tjuetie jaepiej juassah noerhkemejuhteme båatsoesaemijste eelki Sveerjesne. Elin Anna Labba lea gærjam bæjhkoehtamme mij daam soptsesem dej tjelmiej tjïrrh soptseste mah noerhkesovvin juhtedh. Åadtjobe barkoen bïjre gærjine govledh, maam joekoen gelliej almetjigujmie darjoeji, men aaj dej reaksjovni bïjre mænngan gærja olkese bööti.

Saemien Sijte

Gåassoehtimmie prïhtjegistie håalomen mænngan

 

Gaskevåhkoen  26. – laavardahken 29.b.

Lierne viltforedling sæjjan Arv Lokalmat båata jïh saemien beapmoeaerpievuekieh åehpiedahta
jïh spaajhte kuvsjem åarjelsaemien smeejvemisnie tjïrrehte.