Thorkel Jonassen ööhpehtæjja jïh båatsoeburrie akten geerve baelien – håalome såaknen hearreste Jon Gunnar Krogstad

Thorkel Jonassen ööhpehtæjja jïh båatsoeburrie akten geerve baelien – håalome såaknen hearreste Jon Gunnar Krogstad

Thorkel Jonassen predikant og reineier i ei vanskelig tid – Forelesning av Sokneprest Jon Gunnar Krogstad 

Thorkel Jonassen reakasovvi Sjeltesne Sveerjesne 1839, byjjeni Byrkijisnie jïh sealadi Snåasesne 1921. Dïhte lij ålma mij almetjidie tjarke baajnehti, dïhte lij dovne ööhpehtæjja jïh båatsoeburrie. Altese jieledehistovrije jïh gæmhpoe leah sjiehteles tjoevkesem bïejedh raaktan daan joekoen geerve tïjjese tjarke daaroedehtemepolitihkine jïh sjïdtije saemien vuestiestrategijigujmie jïh politihkeles organiseereminie. Thorkel lij akte dejstie mah lin meatan voestes saemien rïjhketjåanghkosne Metodistegærhkosne Tråantesne goevten 6. -9. b. 1917. Idtji dïhte oktegh Snåaseste vuelkieh. Mænnja Malene Torkelsen sov 8 jaepien båeries nïejtine jïh baernine Jon Torkelsen leah meatan rïjhketjåanghkose.

Thorkel Jonassen var født i Åsele i Sverige i 1839, vokste opp ved Børgefjell og døde i Snåsa i 1921. Det var en mann som gjorde djupt inntrykk på folk, han var både predikant og reineier.
Hans livshistorie og kamp er egna til å belyse nettopp denne svært vanskelige tida med knallhard fornorskingspolitikk og gryende samiske motstrategier og politisk organisering. Thorkel var en av deltakerne ved det første samiske landsmøtet i Metodistkirken i Trondheim 6.-9. februar 1917. Han reiser ikke alene fra Snåsa. Svigerdatter Malene Torkelsen med 8 års datter og hennes sønn Jon Torkelsen er med på landsmøtet.

Sijjie/Sted: Snåasen gærjagåetie/Snåsa bibliotek
Dæjstan, golken 26.b./Tirsdag 26.oktober ts./kl. 18.00
Gåassoehtimmie/Servering

Öörn./Arr. Snåasen gærjagåetie jïh Gïelem nastedh