Teater – doajvvo

Doajvvo – dåajvoe  lea teaterestuhtje musihkine teekstigujmie jïh laavlomigujmie dehtie noere artisteste Ronja-Katrin Larsen. Teeksth leah eksistensialismen bïjre, dah bæjjese vaeltieh guktie lea almetjinie årrodh jïh guktie lea orreme maanabaelien byjjenidh dïeves sårkoste jïh jueriedimmeste.

Doajvvo – håp er en musikalsk forestilling med tekster og sanger av den unge artisten Ronja-Katrin Larsen. Tekstene er eksistensialistiske, de tar for seg hvordan det er å være et menneske og hvordan det har vært å vokse opp i en barndom fylt av sorg og usikkerhet.

«…jeg er her nå og klarte å komme meg
videre fra det, selv om sorgen og skammen
sa at jeg ikke klarte det.»

Ronja-Katrin Larssen

 

Altese tjidtjie lij akte dejstie 11 mij våajnoes sjïdti gosse tjoevkese aamhtesasse bïejesovvi giesien 2016. Daesnie vuesiehtimmie mij soptseste guktie lea tjeakoesvoeten yörhkesne byjjenidh, aerpesne tjidtjeben jïh daktaråbpoen gaskem. Daate lea soptsese guktie dïhte veeljie jieledh. Mijjieh altese musihkeles fealadimmiem dåeriedibie, jemhkielistie tjoevkesasse. Haeliedimmien, gyhtjelassi jïh juerien luvhtie. Daesnie geajnoem dåerie- dibie maam vaadtsa, asven jïh saangerdimmien luvhtie Dåajvoen gåajkoe – håp.

Hennes mor var en av 11 som stod frem når Tysfjordsaken kom opp sommeren 2016. Her er forestillingen som forteller om hvordan det er å vokse opp i skyggen av en hemmelighet, i arven mellom mor og datter. Dette er fortellingen om hvordan hun velger å leve. Vi følger hennes musikalske reise, fra mørke til lys. Fra lengsel, spørsmål og tvil. Her følger vi veien hun går, fra angst og anger til Doajvvo – håp.

Sijjie/Sted: Snåsa hotell  søndag 24.okt. kl 19.00
Teatereprïhtjhgåetie teaterestuhtjen mænngan sjædta
Det blir teaterkafè etter forestillingen
Tjaangemeleahpah åastah daesnie;/ Billetter kjøpes på hoopla.no https://saemiensijte.hoopla.no/sales/1268197564

Öörn./Arr. Åarjelhsaemien teatere, Saemien sijte jïh Gïelem nastedh