Gïelevåhkoe 2021

Aejlegen, golken 24.b.    ndag 24.oktober

Teater – Doajvvo- dåajvoe

Doajvvo – dåajvoe  lea teaterestuhtje musihkine teekstigujmie jïh laavlomigujmie dehtie noere artisteste Ronja-Katrin Larsen. Teeksth leah eksistensialismen bïjre, dah bæjjese vaeltieh guktie lea almetjinie årrodh jïh guktie lea orreme maanabaelien byjjenidh dïeves sårkoste jïh jueriedimmeste.

Doajvvo – håp er en musikalsk forestilling med tekster og sanger av den unge artisten Ronja-Katrin Larsen. Tekstene er eksistensialistiske, de tar for seg hvordan det er å være et menneske og hvordan det har vært å vokse opp i en barndom fylt av sorg og usikkerhet.

Sijjie/Sted: Snåsa hotell ts/kl 19.00
Teatereprïhtjhgåetie teaterestuhtjen mænngan sjædta
Det blir teaterkafè etter forestillingen
Tjaangemeleahpah åastah daesnie;/ Billetter kjøpes på hoopla.no https://saemiensijte.hoopla.no/sales/1268197564

Öörn./Arr. Åarjelhsaemien teatere, Saemien sijte jïh Gïelem nastedh

 

Dæjstan, golken 26.b.   Tirsdag 26.oktober

Thorkel Jonassen ööhpehtæjja jïh båatsoeburrie akten geerve baelien – håalome såaknen hearreste Jon Gunnar Krogstad

Thorkel Jonassen predikant og reineier i ei vanskelig tid – Forelesning av Sokneprest Jon Gunnar Krogstad 

Thorkel Jonassen reakasovvi Sjeltesne Sveerjesne 1839, byjjeni Byrkijisnie jïh sealadi Snåasesne 1921. Dïhte lij ålma mij almetjidie tjarke baajnehti, dïhte lij dovne ööhpehtæjja jïh båatsoeburrie. Altese jieledehistovrije jïh gæmhpoe leah sjiehteles tjoevkesem bïejedh raaktan daan joekoen geerve tïjjese tjarke daaroedehtemepolitihkine jïh sjïdtije saemien vuestiestrategijigujmie jïh politihkeles organiseereminie. Thorkel lij akte dejstie mah lin meatan voestes saemien rïjhketjåanghkosne Metodistegærhkosne Tråantesne goevten 6. -9. b. 1917. Idtji dïhte oktegh Snåaseste vuelkieh. Mænnja Malene Torkelsen sov 8 jaepien båeries nïejtine jïh baernine Jon Torkelsen leah meatan rïjhketjåanghkose.

Thorkel Jonassen var født i Åsele i Sverige i 1839, vokste opp ved Børgefjell og døde i Snåsa i 1921. Det var en mann som gjorde djupt inntrykk på folk, han var både predikant og reineier.
Hans livshistorie og kamp er egna til å belyse nettopp denne svært vanskelige tida med knallhard fornorskingspolitikk og gryende samiske motstrategier og politisk organisering. Thorkel var en av deltakerne ved det første samiske landsmøtet i Metodistkirken i Trondheim 6.-9. februar 1917. Han reiser ikke alene fra Snåsa. Svigerdatter Malene Torkelsen med 8 års datter og hennes sønn Jon Torkelsen er med på landsmøtet.

Sijjie/Sted: Snåasen gærjagåetie/Snåsa bibliotek ts./kl. 18.00
Gåassoehtimmie/Servering

 

Öörn./Arr. Snåasen gærjagåetie jïh Gïelem nastedh

 

Gaskevåhkoen, golken 29.b./ Onsdag 29.oktober

Konserte Saara Hermanssonine
Konsert
av Saara Hermansson

Saara Hermansson er en sørsamisk musikkartist fra en liten by i Kultsjödalen i Västerbotten.
Hun har vunnet sangdelen i Sami Grand Prix i 2019 og har deltatt på flere konserter bl.a.  påskefestivalen i Kautokeino og Riksscenen i Oslo. Hun formidler gamle tradisjonelle joiker, samt komponerer og skriver egne sanger og joiker.

 

Sijjie/Sted: Snåasen gærhkoe/Snåsa kirke ts./kl. 19.00

Prïhtjege Såakneståaposne konserten mænngan
Kaffe i Soknestu etter konserten

Namhtah tjaangedh!
Gratis inngang!

 

Duarstan, golken 30.b./Torsdag 30.oktober

Duedtieiehkede/Sløydkveld.
Vaeltieh dov vætnoej meatan jih båetieh vytnesjidh/Ta med deg ditt arbeide å kom og sløyd!

Sijjie/Sted: Duodjeinstituhtta, Saemien sijte ts. 18.00

 

Bearjadahken, golken 29.b./ Fredag 29.oktober

Gïelepube “quizine”
Språkpub med guiz

 

Sijjie/Sted: Garveriet Viosesne ts./kl. 19.00

18+/geerve almetjh/voksne

Beetnehpreemijh: vadtesekåarhte 5000 kråvnaj raajan
Pengepremier: gavekort opptil kr 5 000,-

 

Öörn. NSR – Noerthe-Trøøndelagen Saemien Siebrie

 

Bearjadahken, golken 29.b. – aejlegen, golken 31.b.  Fredag 29.okt – søndag 31.okt

Vierhkiesijjie – Daanhtsoe jïh vuelie
Verksted – dans og joik

Sijjie/Sted: Finnsås kuvsjejarnge, Snåase/ Finnsås kurssenter, Snåsa

Dov lea ïedtje vielie kreekevueliej jïh kreekesvihtjemi bïjre lïeredh?
Maahtah kreekesvihtjemh jïh kreekevuelieh stååkedimmesne nuhtjedh, gosse voelpide dorjehth jïh gosse jïjtse daanhtsoeh darjoeh. Dagke sïjhth aaj maam akt orre lïeredh maam maahtah nuhtjedh gosse meatan revyesne jallh teaterestuhtjesne.

Er du interessert i å lære mer om dyrejoiker og dyrebevegelser?
Du kan bruke dyrebevegelser og dyrejoiker i lek, når du opptrer for venner og når du lage egne danser. Kanskje vil du også lære noen nye ting du kan bruke når du er med på revyen eller i et teaterstykke.

Vielie bïevnesh gaavnh daesnie/ Mer info finner du her:
https://hats.no/kurs/daanhtsoe-jih-vuelie-dans-og-joik

jallh gaskesadth Gïelem nastedh’ine
eller ta kontakt med Gïelem nastedh

Öörn./Arr.:  Hats laavenjostoeguejmine Gïelem nastedh, Gïeleviehkie jïh Saemien sijte

 

Laavadahken, golken 30.b. – måantan, gålkoen/rahkan 1.b.
Lørdag 30.oktober – mandag 1.november

Kuvsje gaptamöönsterem darjodh – Laila Gunilla Wilks
Kurs i mønsterkonstruksjon

 

Kuvsjesne åådtje lïeredh möönsterem darjodh jïjtse möölegi mietie, jïh saemien terminologijem teeman bïjre lïeredh

Gjennom kurset får man lære seg å konstruere mønster ut fra personlige mål, og samisk terminologi knyttet til temaet.

 

Sijjie/Sted: Gïelem nastedh

Öörn./Arr.: Gïelem nastedh

Våhkoen 43/ Uke 43

 

Gïeleviehkie sæjhta ovmessie darjomh utnedh maanide/noeride
Dah sijhtieh guvvieh/filmh bïejedh sijjen instagram- jïh snapchatkontose abpe våhkoen.

Gïeleviehkie er ei gruppe ungdommer som løfter og synliggjør språket av og for ungdommer. De vil ha ulike aktiviteter/språkleker for barn/ungdom.
De vil legge ut bilder/film på sin instagram- og snapchatkonto gjennom hele uka.

 

Digitaale bæjhkoehtimmie laavlomegærjeste «Lyjhkebe laavlodh» mijjen gåetiesæjrosne  www.gielemnastedh.no

Digital lansering av sangboka «Lyjhkebe laavlodh» på vår hjemmeside www.gielemnastedh.no

 

Digitaale videovegærjah mijjen gåetiesæjrosne jïh mijjen YouTube-kontosne Gïelem nastedh

Digitale videobøker på vår hjemmeside og vår YouTube-konto Gïelem nastedh

 

Joekedimmie saemien gïelematerijelleste goh refleekseveesth maanagiertide Snåasesne.
Utdeling av samisk språkmateriale som refleksvester til barnehagene i Snåsa.

 

Åarjelsaemien spaajhtekuvsje roll-upsinie baakoejgujmie jïh dïejvesigujmie mah bïejesuvvieh ovmessie gåetide bïjre jarkan Snåasesne.

Sørsamisk lynkurs på roll-ups med ord og uttrykk som plasseres rundt om i ulike bygg i Snåsa.

 

Skuvlh sijhtieh jïjtsh darjomh utnedh daanhtsoe- jïh joejkeme-workshopine, jïh desnie Cecilia Persson jïh Ola Stinnerbom jïh Sara Hermansson meatan.

Skolene vil ha egne aktiviteter med dans- og jojkeworkshop med Cecilia Persson og Ola Stinnerbom, og Sara Hermansson.

 

 

Vuartesjh mijjen Facebook-sæjroem jïh gåetiesæjroem www.gielemnastedh.no, jïh www.giellavahkku.no gusnie vielie bïevnesh jïh programme.
Sååjhtoe mijjieh programmem jarkelibie jïh orrestibie 

Se vår facebookside og hjemmeside www.gielemnastedh.no, og www.giellavahkku.no for mere informasjon og program.
Med forbehold at programmet kan endres og oppdateres.