Daanhtsoe jïh vuelie Dans og joik

Snåase //Snåsa  29.okt – 31. okt

Datne gaskem 12-22 jaepieh, jïh lastoem åtnah mubpieh almetjh gaavnedidh mah sijhtieh jïjtjemse haestedh – dellie buerie båeteme hïeljegaavnedæmman tjaebpies Finnsås kuvsjejarngesne.
Er du mellom 12- 22 år, og lyst å treffe andre som vil utfordre seg selv- da er du velkommen til en helgesamling på vakre Finås kurssenter.

Instruktører:
Ola Stinnerbom
Sammen med:
Cecilia Person
Ramona Kappfjell Sørfjell

Maahtah kreekesvihtjemh jïh kreekevuelieh stååkedimmesne nuhtjedh, gosse voelpide dorjehth jïh gosse jïjtse daanhtsoeh darjoeh. Dagke sïjhth aaj maam akt orre lïeredh maam maahtah nuhtjedh gosse meatan revyesne jallh teaterestuhtjesne.

Bïhkedæjjah sveerjen, nöörjen jïh åarjelsaemien soptsestieh. Ih daarpesjh saemie årrodh juktie meatan årrodh, aajnehke krïevenasse lea datne sïjhth vielie saemien kultuvren bïjre lïeredh.

Datne gaskem 12-22 jaepieh, jïh lastoem åtnah mubpieh almetjh gaavnedidh mah sijhtieh jïjtjemse haestedh – dellie buerie båeteme hïeljegaavnedæmman tjaebpies Finnsås kuvsjejarngesne.

Maahtah vuelkemedåarjoem åadtjodh, jïh datne jeatjah almetjigujmie årroeh Finnås kuvsjejarngesne. Datne leah noere jïh daarpesjh geerve almetjem meatan utnedh goh dåarjoe jallh vuejije, dah aaj jïjjedimmiem jïh beapmoem åadtjoeh.

Vierhkiesijjie öörnesåvva laavenjostosne gaskem Saemien sijte jïh Gïelem nastedh

Sïjsebïeljelimmiemierie golken  27. b.

Du kan bruke dyrebevegelser og dyrejoiker i lek, når du opptrer for venner og når du lage egne danser. Kanskje vil du også lære noen nye ting du kan bruke når du er med på revyen eller i et teaterstykke.

Instruktørene snakker svensk, norsk og sørsamisk. Du trenger ikke være samisk for å delta, det eneste som kreves er at du har lyst å lære mer om samisk kultur.

Er du mellom 12- 22 år, og lyst å treffe andre som vil utfordre seg selv- da er du velkommen til en helgesamling på vakre Finnås kurssenter.

Du kan få reisestøtte og bor sammen med andre deltakere på Finnås kurssenter. Er du ungdom og trenger å ha med en voksen som støtte eller sjåfør, får de også overnatting og mat.

Verksted arrangeres i samarbeid med Saemien sijte og Gïelem nastedh.

Det er gratis å delta.

Mer informasjon:
HATS hjemmeside
Kontaktperson: Irene Nordhaug Hansen +47 90 28 79 93

Facebook
Instagram
Vimeo