Barkoe gååvnese

PROSJEKTLEDER – 50% STILLING I 3 ÅR, med forbehold om finansiering

PROSJEKTEÅVTEHKE – 50% BARKOE 3 JAEPIEH, dastegh beetnehvierhtie åådtje

Learoesoejkesjevierhkie Maahtoelutnjeme 2020 – Saemien

Sjïehtesjimmien sjïekenisnie orre learoesoejkesjijstie Snåasen tjïelte sæjhta bïhkedimmiem darjodh Learoesoejkesjevearhkan Maahtoelutnjeme – Saemien.

Skuvlh edtjieh lïerehtimmiem soejkesjidh, tjïrrehtidh, sjïehtedidh jïh vuarjasjidh guktie learohkh dam maahtoem åadtjoeh maam learoesoejkesjh buerkiestieh. Snåasen tjïelte, goh skuvlen aajhtere, edtja daerpies vierhtieh buektedh, jïh mierie-eaktoeh hoksedh mah skuvlide nuepiem vedtieh daajroem skååffedh jïh learoesoejkesjevierhkiem hijvenlaakan åtnose vaeltedh. Mijjieh sïjhtebe aktine golmenjaepien prosjektine nïerhkedh juktie dam buektiehtidh, jïh edtjebe skuvligujmie ektine bïhkedimmiem evtiedidh learoesoejkesjevearhkan.

Kvalifikasjovnh

 • Sïejhmelohkehtæjjaööhpehtimmie jallh maadthskuvleööhpehtimmie 1-7 jallh 5-10.
 • Ööhpehtimmiedååjrehtimmie, maaje saemien learoesoejkesjen mietie
 • Åarjelsaemien gïele jïh kultuvremaahtoe
 • Prosjekteåvtehkedååjrehtimmie
 • Væjkele laavenjostedh
 • Maehtedh jïjtjeraarehke jïh ulmien vööste barkedh

 

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjodh jis åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren ektievoeten åvtehkinie soptsesth, Eva Wilks tell. 977 75 605.

Ohtseme seedtesåvva elektrovneles goeresneOhtsememierie 26.08.21

 

_________________________________________________________________

PROSJEKTLEDER – 50% STILLING I 3 ÅR, med forbehold om finansiering

Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 – Samisk

I forbindelse med innføring av nye læreplaner vil Snåsa kommune utarbeide en veileder for Læreplanverket Kunnskapsløftet – Samisk.

Skolene skal planlegge, gjennomføre, tilpasse og vurdere opplæringen slik at elevene oppnår den kompetansen læreplanene beskriver. Snåsa kommune skal som skoleeier stille nødvendige resursser til disposisjon, og sørge for rammebetingelser som gir skolene mulighet til å sette seg inn i og ta læreplanverket i bruk på en god måte. Vi ønsker å sette igang et tre-årig prosjekt for å levere på dette, og skal i samarbeid med skolene utvikle en veileder til læreplanverket.

Kvalifikasjoner

 • Allmennlærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning 1-7 eller 5-10.
 • Undervisningserfaring, gjerne etter samisk læreplan
 • Sørsamisk språk og kulturkompetanse
 • Prosjektledererfaring
 • Gode samarbeidsevner
 • til selvstendig og målrettet arbeid

 

Nærmere opplysinnger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder sørsamisk språk og kultur, Eva Wilks tlf 977 75 605.

Søknad sendes på elektronisk skjema.  Søknadsfrist 26.08.21