Saemiej åålmegebiejjie

Snåasesne laavadahken goevten 6.b. 2021
Samenes nasjonaldag i Snåsa, lørdag 6.februar 2021

Saemien Sijte, Åarjel-saemiej skuvle jïh internaate, Gïelem nastedh, Enhet for sørsamisk språk og kultur – Snåsa kommune inviterer til digital feiring av Samenes nasjonaldag.

Program for dagen:

 • Flaggheising
 • Samefolkets sang
 • Joik, Elen Kristina Utsi
 • Hilsen fra Sametingspresident Aili Keskitalo
 • Hilsen fra ordfører Arnt Einar Bardal
 • Hilsen fra Joralf Gjerstad
 • «Spot on» Gïeleviehkie
 • Gïeleviehkie presenterer ny oversatt bok av Gïelem nastedh: «Saemieh» av Sigbjørn Skåden
 • Presentasjon av ukas ord, 52 samiske ord fra de åtte årstidene, elevene ved Åarjel Saemiej skuvle
 • Gudstjeneste ved Gïeleviehkie og prest John Gunnar Krogstad. Joik, Elen Kristina Utsi

 

 

Saemien Sijte, Åarjel-saemiej skuvle jïh internaate, Gïelem nastedh, Saemien gïelen jih kultuvren ektievoete- Snåasen tjïelte böörebe digitalese Saemien åålmegebiejjie heevehtidh.

Programme:

 • Bijjiedimmie saeviegistie
 • Saemiej åålmegelaavlome
 • Vuelie, Elen Kristina Utsi
 • Daan-biejjien heelsege, Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo
 • Daan-biejjien heelsege, Tjïelten åejvie Arnt Einar Bardal
 • Daan-biejjien heelsege, Joralf Gjerstad
 • «Spot on» Gïeleviehkie
 • Gïelem nastedh orre jarkoestimmiegærja bæjhkohte:«Saemieh» Sigbjørn Skåden,  Gïeleviehkie åehpiedehtieh
 • «Våhkoen baakoe», 52 saemien baakoeh dej gaektsie jaepieboelhki bïjre,
 • Åarjel-Saemiej skuvlen learohkh åehpiedehtieh
 • Gyrhkesjimmie, Gïeleviehkie jih hearra John Gunnar Krogstad.

Vuelie, Elen Kristina Utsi

Link til programmet: https://fb.me/e/23tJzYUMp