Saemieh – jaahkoe – gærhkoe / Samene – tro – kirken

Seminar: “Saemieh – jaahkoe – gærhkoe / Samene – tro – kirken”

Snåsa hotell onsdag 21.oktober. Begrensede plasser. Seminaret vil også bli streamet og tolket til sørsamisk.

Lenke til streaming vil bli lagt ut på saemiensijte.no og på facebook.

Billetter:
https://saemiensijte.hoopla.no/sales/685977008

Seminaareprogramme gaskevåhkoen golken 21.b. 2020

09.00 Registrereeme jïh prïhtjege
09.30 Buerie båeteme
09.40 Håkon Hermanstrand, historihkere
– «Thomas von Westen’ 3. misjovnefeeleme gosse Snåasesne mænna»
10.20 Prïhtjege
10.35 Brita Pollan, Religijovnehistorihkere jïh tjaelije
– «1700-tallet kristendommen møter det samiske»
11.15 Ellen Alm, voestesbibliotekaare NTNU Universiteetegærjagåetie
– “Trolldomsprosesser mot samer i Trondhjems len 1500-1700”.
11.55 Digkiedimmie
12.15 Beapmoe
13.15 Harald Gaski, Professovre saemien kultuvresne jïh lidteratuvresne
– «Samisk åndelighet og forhold til landskapet»
13.55 Bierna Leine Bientie, åarjelsaemiej aarebi hearra
”Gaskoe aejlies vaerieh jïh veelkes gærhkoeh / Vaanterdimmie saemien
aejlies vaeriej jïh voeni gaskesne veelkes gærhkoejgujmie” – Saemien
voejkenevoete – åssjaldahkh jïh dååjrehtimmieh
14.35 Prïhtjege
14.50 Einar Bondevik, Hearra åarjelsaemien dajvesne
– «Nöörjen gærhkoe daaletje tïjjen, liktemebarkoe jïh saemien areena»
15.30 Digkiedimmie
16.00 GALHKUVE

PROGRAM:

09.00 Registrering og kaffe
09.30 Velkommen
09.40 Håkon Hermanstrand, historiker
«Thomas von Westen 3. misjonsreise når ha besøker Snåsa»
10.20 Kaffe
10.35 Brita Pollan, Religionshistoriker og forfatter
«1700-tallet kristendommen møter det samiske»
11.15 Ellen Alm, førstebibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket,
«Trolldomsprosesser mot samer i Trondhjems len 1500-1700»
11.55 Diskusjon
12.15 Lunsj
13.15 Harald Gaski, Professor i samisk kultur og litteratur
«Samisk åndelighet og forhold til landskapet»
13.55 Bierna Leine Bientie, tidligere Prest for sørsamene
«Gaskoe aejlies vaerieh jïh veelkes gærhkoeh / Vandring mellom samiske helligfjell og bygder med hvitmalte kirker» – Samiske åndelighet – tanker og erfaringer
14.35 Kaffe
14.50 Einar Bondevik, Hearra åarjelsaemien dajvesne/Prest i sørsamisk område
«Den norske kirke i nåtid, forsoningsarbeid og samisk arena»
15.30 Diskusjon
16.00 SLUTT

Som en del av markeringen av Snåsa kirkejubileum 2020 skal Saemien Sijte, sørsamisk museum og kultursenter bidra med å arrangere et seminar som skal drøfte kirken og samenes kontakter og relasjoner opp gjennom historien. Seminaret gjennomføres i et samarbeid med Snåsa kommune, Enhet for samisk språk og kultur, Gïelem nastedh og Saemien Åålmege/samisk menighet.

Snåsa kirke feirer i 2020 et 800-/150-års jubileum. Den eldste delen av kirka ble bygd på 1200-tallet. I 1860-årene ble den bygd på, og 1. juli 1870 ble den kirka vi ser i dag innviet.

Thomas von Westen var den viktigste misjonæren i det samiske området og har blitt kalt «Samenes apostel». Han besøkte også Snåsa og Krossgården, bla. for innsamling og brenning av samiske gievrieh/trommer. Von Westen innså tidlig viktigheten av å bruke samisk språk i misjonsarbeid blant den samiske befolkningen. Hans strenge pietisme og maktanvendelse var imidlertid svært brutal.

Håkon Hermanstrand, historiker, forteller i sitt foredrag om «Thomas von Westens tredje misjonsreise – når han besøkte Snåsa».

Brita Pollan, religonsforsker og forfatter. Hennes spesialområde er religionspsykologi og samisk religion. Pollan tar for seg hvordan «1700-tallets kristendom møter det samiske». Her vil vi bli kjent både med hvordan kristendommen såg ut den gang, i forhold til det vi kjenner i dag, og samtidig i forhold til et samisk perspektiv .

Ellen Alm, historiker og førstebibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket, Gunnerusbiblioteket, Trondheim, skal fortelle om sin forskning om «Trolldomsprosesser mot samer i Trondhjems len 1500-1700». Vi får høre om trolldomsprosessen mot Finn-Kirsten, som var den siste heksebrenningen i Midt-Norge, året 1674. Hvor mange samer fra Midt-Norge var ellers innblandet i hekseprosessene? Var de lik dem som er dokumentert mot samer i Finnmark? Hennes forskning er basert på undersøkelser i originale arkiver fra 1500- og 1600- tallet.

Harald Gaski, er Professor i samisk kultur og litteratur ved Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole i Kautokeino og Professor II i samme fag ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Gaski har «Samisk åndelighet og forhold til landskapet» som tittel på sitt foredrag.

Bierna Bientie, tidligere Prest for sørsamene, bidrar med foredraget «Gaskoe aejlies vaerieh jïh veelkes gærhkoeh / Vandring mellom samiske helligfjell og bygder med hvitmalte kirker» – Samiske åndelighet – tanker og erfaringer. Bientie arbeidet i 16 år som prest for sørsamene.

Kirkens holdning til samene har en egen tidslinje. Kirken har vært delaktig i undertrykkelsen av samene og i den fornorskings-politikken som rådet. Kirken har etter hvert tatt et oppgjør med det gamle synet .

Einar Bondevik, Hearra åarjelsaemien dajvesne/Prest i sørsamisk område tar for seg temaet «Den norske kirke i nåtid, forsoningsarbeid og samisk arena».