Giedtine – hvem eier vinden?

Snåsa samfunnshus  Torsdag 15. oktober 2020 kl. 18:30–21:00

Kruana jarkelimmie jïh bigkeme bïegkefaamoevierhkijste Nöörjesne leah sjyöhtehke teemah stoerre bieline laanteste jïh veartenistie. Giedtine akte vihkeles jïh jeatjahlaakan lahtestimmie digkiedimmesne, bïegkefaamoem dåarjoehtidh jallh vuastalidh, kruana jarkelimmiem dåarjoehtidh jallh vuastalidh. Saemien giedtie lea speejjeleguvvie dehtie kinesiske krijhtegievleste, mij rïektesvoeten jarngine åtnasovvi kinesiske dramatihkere Li Qianfusen universelle draamesne maanan bïjre, maam göökte nyjsenæjjah krievieh.

Maana gaskoeh krijhtegievlien sïjse bïejesåvva, aktene dïpmebaaletje heamturisnie gieriesvoeten bïjre, mij aaj lea stueriesvoeten, desperasjovnen jïh haeniesvoeten bïjre. Juktie gïeh raaktan bïegkem eekieh?

Giedtine – gïeh bïegkem eekieh? lea voestes vuesiehtimmie aktede triologijeste, gusnie gaajhkh leah dan kruana jarkelimmien bïjre. Vuesiehtimmie lea biehkie dehtie europejen kultuvreåejviestaarejaepeste, Bodø 2024.

Koronatsiehkien gaavhtan vaenebh tjaangemeleahpah doekesuvvieh goh sïejhme. Sijhtebe datnem juvnehtidh varke leahpah åestedh. Dejtie gaavnh Nordland Teateren gåetiesæjrosne (www.nordlandteater.no)

«Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet.»
– Carl Johan Oftedahl

Det grønne skiftet og utbygging av vindkraftverk i Norge er aktuell tematikk som berører store deler av landet og verden. Giedtine betyr liksom et reingjerde på sørsamisk, og er en viktig og annerledes kommentar i debatten, for eller imot vindkraft, for eller imot det grønne skiftet. Det samiske reingjerdet er speilbildet av den kinesiske krittringen, som ble brukt som rettferdighetens brennpunkt i den kinesiske dramatikeren Li Qianfus universelle drama om barnet som to kvinner gjør krav på.

Barnet plasseres midt i krittringen, i et eldgammelt eventyr om kjærlighet, som også handler om hovmodighet, desperasjon og gjerrighet. For hvem er det egentlig som eier vinden?

Giedtine – hvem eier vinden? er første forestilling av en triologi, der alle omhandler det grønne skiftet. Forestillingen er en del av det europeiske kulturhovedstadsåret, Bodø 2024.

På grunn av situasjonen rundt korona er det lagt ut færre billetter enn vanlig. Vi vil anbefale deg å være raskt ut med å skaffe billetter. De finner du på Nordland Teaters hjemmeside (www.nordlandteater.no)

«Det finnes så mye elendighet i verden, skal vi ikke forsøke å lindre det, så godt vi kan?»
– Haitang, fra manus

VÅR FORESTILLING starter som et politisk folkemøte om vindkraftutbygging. Snart beveger vi oss over i en helt annen tid. Basert på det eldgamle kinesiske sagaen om krittsirkelen. En dramatisk historie om maktkamp og kjærlighet.
Giedtine – hvem eier vinden? er første forestilling av en triologi, der alle omhandler det grønne skiftet. Forestillingen er en del av det europeiske kulturhovedstadsåret, Bodø 2024.
På grunn av situasjonen rundt korona er det lagt ut færre billetter enn vanlig. Vi vil anbefale deg å være raskt ut med å skaffe billetter.
VARIGHET 150 min. inkl. pause

Arr.: Åarjelhsaemien Teatere As, Saemien sijte, Nordland Teater, Gïelem nastedh