Sijhth datne Gïeleviehkie sjïdtedh?

Vuartesjh gaajhkh noere saemieh Trööndelagesne!

Gïelem nastedh jåarhkebe mijjen Gïeleviehkie-prosjekte jïh dan åvteste ohtsedibie jienebh Gïeleviehkie. Mijjieh daarpesjibie gellie Gïeleviehkie – dovne baernieh jïh nïejth.
Sïjhth datne meatan årrodh goh Gïeleviehkie gïelen gaavhtan – skodth varke syökh!

Nå søker vi etter nye Gïeleviehkie! Er du mellom 15-25 år, bosatt i Trøndelag og  kan sørsamisk, så er du deg vi leter etter!

Prosjektet er noe endret fra tidligere periode, i denne utlysningsrunden av Gïeleviehkie kan vi tilby flere muligheten til å bli Gïeleviehkie. Vårt mål er å øke antallet fra fire til minst ti ungdom. Gutter oppfordres særskilt å søke, da vårt mål er å få både gutter og jenter inn som Gïeleviehkie.

Kvalifikationskrav:
Ungdommer mellom 15-25 år med samiske språkkunnskaper bosatt i Trøndelag.
Send søknad til [email protected], der du skriver kort om deg selv og dine interesser. Det vil bli tildelt et grunnstipend i tillegg til godtgjørelse av arbeidsinnsats og bidrag.