Gïeleviehkie

Daesnie mijjen “Gïeleleviehkie” – Ramona, Jonna, Elli Jonna, Anne Marja jïh prosjekteåejvie Katarina.
“Gïeleviehkie” er et prosjekt av Gïelem nastedh hvor fire ungdommer under urfolksspråkåret skal være med å inspirere og støtte opp under arbeide med det sørsamiske språket.
Følg med på instagram og snap under Gieleviehkie, samt på Gïelem nastedh sin fb-side og instagram!

Mov nomme lea Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell jïh Maajehjaevreste/Siebneste båatam. Daan jaepien manne göökteluhkieakte sjïdteme jïh «gïeleviehkie» goh barkoe. Sïjhtim «gïeleviehkie» årrodh juktie åerjelsaemien gïelem lea nov vihkeles, stoerre kulvtuvreaerpie jïh gïelem aaj saemieh iktedibie. Manne lyhkem daanhtsodh, laavlodh/joejkedh, bovtsigujmie muvhtene baarkem jïh manne aaj gïelem aabperem(ihkie im maehtieh jïjnjh åerjelsaemien tjaeldh/soptsestidh). Dellie darjoem gujht, mov jïh dov gaavhtan.
Mitt navn er Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell og kommer fra Majavatn/Sømna. I år har jeg fylt 21 år og jobber som «gïeleviehkie» (språkhjelper). Jeg ville være språkhjelper fordi sørsamisk språk er så viktig, en stor kulturarv og språket forener også oss samer. Jeg liker å danse, synge/joike, og jobber noen ganger med rein og jeg bryr meg også om språket (selv om jeg ikke kan snakke eller skrive så mye på sørsamisk). Så jeg gjør det visst, for min og din skyld.

Mov nomme lea Jonna Dunfjeld Mølnvik. Manne leam 16 jaepien båeries jïh mov fuelhkine Snåasesne årroem. Daelie manne voestes jaepiem Kråangken jåarhkeskuvlesne vaadtsam, vïtnedimmie-linjesne. Gosse im leam skuvlesne lyjhkem saavredh, volleyballem spïeledh jïh voelpigujmie årrodh. Lyjhkem ålkone årrodh jïh fealadidh orre sijjine.
Jeg heter Jonna Dunfjeld Mølnvik. Jeg er 16 år og bor på Snåsa sammen med min familie. Nå går jeg første året idrettsfag på Grong videregående skole. Når jeg ikke er på skolen liker jeg å trene, spille volleyball og være med venner. Jeg liker også å være ute og reise til nye steder.

Hei mov nomme Elli-Jonna Jannok-Joma, manne 18 jaepien båeries, jïh Snåasesne årroeminie. Eejehtimmesne manne skuvlebarkoem, skuvlebarkoem jïh jïjnjh vielie skuvlebarkoem darjoem. Gosse frijjem åtnam, jïjnje ovmessie darjoem. Vuesiehtimmien gaavhtan manne gåaroem, fealadem jallh voelpigujmie leam. Jis ih mannem damth datne maahtah vïenhtedh manne pluejjies, men gosse mannine åahpenh dellie maahtam abpe tïjjem soptsestidh. Sïejhmemes manne leam kvihke nïejte mij gellie kreatijve åssjaldahkh åtnam.
Hei jeg heter Elli-Jonna Jannok-Joma, er 18 år, og kommer i fra Snåsa. På fritiden holder jeg på med skole, skole og enda litt mer skole. Når jeg en sjelden gang har fri, så er jeg opptatt med mange forskjellige hobbyer. Blant annet sy, dra på tur eller å henge med venner. Om du ikke kjenner meg kan jeg virke sjenert, men når du først blir kjent kan munnen min gå i ett. Ellers er jeg bare en sprudlende jente med mange kreative tanker.

Hei, mov nomme Anne-Marja Kristine Jannok-Joma jïh leam 20 jaepien båeries, bene 70 åejjesne, jïh Snåaseste båatam. Daelie gosse tjaeleminie, leam Romsesne jïh eksaameneboelhkem åtnam. Im raaktan daejrieh gusnie edtjem tjaktjese. Kanne Romsese? Kanne Levangerasse? Daate nïejte lyjhkoe vaeresne jïh skåajjesne mïnnedh. Jis tjidtjiem gihtjh magkeres göökte baakoeh goh mannem bööremes buerkiestieh, dïhte jeahta: eadtjohke jïh gïemhpes.
Hei, mitt navn er Anne-Marja Kristine Jannok-Joma, er 20 år på jorda, men 70 år mentalt, og kommer i fra Snåsa. Akkurat nå i skrivende stund er jeg midt i eksamenstiden i Tromsø, men har null peiling på hvor jeg befinner meg til høsten. Kanskje Tromsø? Kanskje Levanger? Litt ubesluttsom altså. Denne jenta er veldig glad i å dra på turer i skog og mark, hvor toppturer er noe av det beste jeg vet, og sjokolade da. Hvis du spør tjidtjie/mamma hvilke to ord som beskriver meg best, så kommer hun til å svare: uredd og snill.