Gïjreiehkede – beapmoe jïh buerkiestimmieh

Gïelem nastedh gïjreiehkiedasse böörede gaskevåhkoen suehpeden 15. b. ts. 16.00 -19.30 Snåsa hotellesne. Mijjieh bissemebearkoem gåassoehtibie Eldhusesne åvtelen guessieh åadtjoeh govledh:

Nils Johan Eira:
Saemien våarhkoe, mijjen mojhtese

Man åvteste vihkeles saemien våarhkoejgujmie? Guktie lea åarjelsaemien siebriedahkine gosse lea våarhkoej bïjre? Daennie håaloemisnie Eira sæjhta soptsestidh guktie edtja nuepide nuhtjedh materijellem vöörhkedh Saemien våarhkosne jïh saemien våarhkoeh nuhtjedh. Sæjhta aaj nuepie sjïdtedh båeries guvvieh vuejnedh jïh tjoejefijlh goltelidh åarjelsaemien dajvijste.

Eira prosjekten åvtehkinie barka prosjektese ”Digital access to Sámi heritage archives” jïh vaarjelimmine saemien våarhkojste Nöörjesne. Eiran lea maasteregraade journalistihkesne aalkoealmetjeperspektijvine, Saemien Jïlleskuvlesne Guovdageaidnusne.

Harald Lindbach:
Buerkiestamme sjïdtedh -jïjtje buerkiestidh – aalkoealmetjh jïh unnebelåhkoeh våarhkosne

Akte åehpiedehteme dejstie ovmessie boelhkijste aalkoealmetji jïh unnebelåhkoej gaavnedimmesne jïh sjïehtesjimmesne faamoenïeri våarhkojne. Dejstie voestes buerkiestimmijste goske årganisasjovnh jïh jïjtsh institusjovnh tseegkesovvin. Mah gaaltijesåarhth jïjtjereerieh, jïh man åvteste?

Lindbach lea historihkere, jïh daelie dåakteregraadetjaalegem galhkaminie Dokumentasjovnedaejriemisnie (Dokumentasjonsvitenskap) Universiteetesne Romsesne. Dïhte våarhkojne barkeme 1997 raejeste. Daan biejjien Våarhkoevierhkien dotkemeseksjovnesne (Arkivverkets forskningsseksjon) barka Staatevåarhkosne Romsesne. Aarebi ståvroelïhtsege aalkoealmetjefestivaalesne Riddu Riđđu jïh siebresne Landslaget for Lokal- og Privatarkiv. Gellie tjaalegh tjaaleme, joekoen ektiedamme saemien jïh kveenen histovrijasse, våarhkoeteorijese jïh våarhkoebievniemasse.

Nuhtjede dam iehkeden
Snåsa Hotellesne Gaskevåhkoen suehpeden 15. b. ts. 16.00

Gïelem nastedh bissemebearkoem bovtsenbearkoste jïh prïhtjegem gåassohte.
Gåårvedidie vearelden mietie jïh båetieh buerie bïevsterinie!

Seedtede maaje e-påastem diekie britt.sparrock­ ­@snasa.kommune.no jallh bievnieh dan varke gåarede, jïh minngemes suehpeden 13.b., goh sms diekie Britt tell. 948 44 401
Dellie daejrebe man jïjnjem beapmoem mijjieh edtjebe dongkedh.

Mijjieh gegkiestibie jeenjesh båetieh!
Buerie båeteme!

 

Gïelem nastedh inviterer til vårkveld onsdag 15.mai kl. 16.00-19.30 på Snåsa hotell. Det serveres grillmat i Eldhuset før gjestene fra 18.00 får høre:

Nils Johan Eira:

Saemien våarhkoe, monnen mojhtese – Samisk Arkiv, vår hukommelse

Hvorfor er det viktig med samiske arkiver? Hvilken situasjon er det sør-samiske samfunnet når det gjelder arkiver? I dette innlegget vil Eira fortelle hvordan benytte seg av mulighetene til å arkivere materiale hos Samisk arkiv og bruk av samiske arkiver. Det vil også bli mulighet å se gamle bilder og lydfiler fra sør-samiske områder.

Eira jobber som prosjektleder for «Digital access to Sámi hertiage archives» og med bevaring av samiske arkiver i Norge. Han har mastergrad i journalistikk med ett urfolksperspektiv, ved Samisk Høyskole i Kautokeino.

Harald Lindbach:

Fra å bli beskrevet til å beskrive – urfolk og minoriteter i arkiv

En fremstilling av de ulike stadiene i urfolk og minoriteters møte med og inkorporering i makthavernes arkiver. Fra de første beskrivelser til oppstarten av organisasjonsliv og egen institusjondannelse. Hvilke kildetyper dominerer, og hvorfor?

Lindbach er historiker, i ferd med å avslutte en doktorgradsavhandling i Dokumentasjonvitenskap ved Universitet i Tromsø. Har arbeidet med arkiv siden 1997. Er i dag ansatt i Arkivverkets forskningsseksjon med arbeidssted ved Statsarkivet i Tromsø. Tidligere styremedlem i urfolksfestivalen Riddu Riđđu og Landslaget for Lokal- og Privatarkiv. Forfatter av en rekke artikler knyttet spesielt til samisk- og kvensk historie, arkivteori og arkivformidling.

Grete Gunn Bergstrøm:

Presentasjon av gamle samiske lydfiler fra sørsamisk område.
Det er digitalisert rundt 50 lydfiler fra dette området som vil bli presentert, og det vil bli anledning til å lytte til lydfilene for alle som vil det.

Sett av kvelden å bli med på Snåsa Hotell
Onsdag den 15.mai kl. 16.00

Gïelem nastedh spanderer grillbuffé (bovtsen bearkoe) og kaffe.

Ta med klær etter vær og godt humør!

Send gjerne en email til britt.sparrock­­@snasa.kommune.no eller gi beskjed så fort som mulig senest den 13. mai på sms til Britt på tlf. 948 44 401

Så vet vi hvor mye mat vi skal bestille.

Vi håper på stor oppslutning!
Buerie båateme!