Gïeleviehkie

Mijjieh ohtsedibie:

Gïeleviehkie

Mijjieh sïjhtebe daejredh maam åarjelsaemien noerh daarpesjieh juktie sijjen skraejriem lissiehtidh åarjelsaemien nuhtjedh.

Jis datne lih Saemiedigkiepresidente –
maam datne lih sïjhteme åarjelsaemien åvteste darjodh?

 

Mijjieh eadtjohke jïh kreatijve noerh ohtsedeminie mah maehtieh mijjem viehkiehtidh tjåanghkoesijjieh öörnedidh jïh åarjelsaemien eevtjedh jïh våajnoes darjodh EN:n gaskenasjonaale aalkoealmetjegïelejaepien 2019.

Datne noere gaskem 16-25 jaepieh jïh dov lea joekoen stoerre ïedtje maam akt åarjelsaemien gïelen åvteste darjodh? Dellie datne dïhte maam ohtsedibie! Mijjieh jeenjemes njieljie stipendh 50 000,- kråvnine vedtebe noeride mah veeljesuvvieh gïeleviehkine sjïdtedh, jis tjirkieh dah sijhtieh viehkine årrodh prosjektesne. Seedth ohtsemem dennie hammosne jïjtje sïjhth; videove jallh tjaaleldh ohtseme gusnie jïjtjemdh åehpiedahtah jïh ånnetji soptsesth man åvteste dov lea skraejrie syökedh.

Jis vielie bïevnesh sïjhth, soptsesth prosjekten åvtehkinie Katarina Blind [email protected]
jallh ektievoeten åvtehke Inger Marit Eira- Åhrén, tell. 926 38 758.

Ohtseme seedtesåvva diekie [email protected].
Ohtseme videovehammosne seedtesåvva diekie [email protected]

Ohtsememierie njoktjen 25. b. 2019