Lohkeme-iehkede/Lesekveld

Dutnjien mij ånnetji Åarjelsaemien aarebi lohkeme, jïh sïjhth gïelem evtiedidh.
Mænngan dan tjaktjen sijhtebe aaj gïelekafe utnedh.

Sijjie: Gïelem nastedh
Duarstan 13.09 ts. 19.-20.30

Anita Dunfjeld Aagård iehkedem stuvrie.
Namhtah meatan årrodh.
Öörn: Gïelem nastedh

Nå starter vi opp igjen med lesekvelder for deg som kan litt sørsamisk fra før, og som vil utvikle språket ditt videre. Vi leser tekster og diskuterer rundt tekstene.
Senere i høst vil vi også ha gïelekafe med ulike språktema.

Sted: Gïelem nastedh
Torsdag 13.09. kl.19.-20.30

Ledes av Anita Dunfjeld Aagård.
Ingen deltakeravgift.
Arr: Gïelem nastedh

Buerie båeteme!

Jis vielie bïevnesh sïjhth dle gaskesadth / kontakt:

Jijnjh heelsegh
Hanne-Lena Wilks
Biejjieladtje åvhtege Gïelem nastedh,
tlf 91915182
Mail: [email protected]