Gïeleseminaare/Språkseminar Snåsa Hotellesne

Snåsa Hotelle laavadahken Skïereden 22.b./lørdag 22.september kl.10:00-13:15.

10:00 «Mov gïele – mov jieluve», Anita Dunfjeld Aagård

10:45 “Sockenlappar och deras (sydsamiska) språk i
mellansverige på 1700-talet”
Lars-Gunnar Larsson, professovre emeritus såevmien–ugrijen gïeline,
Uppsalan universiteete/professor emeritus i finsk-ugriska språk,
Uppsala universitet.

12:00 “Sockenlappar och andra samer i Mellansverige”
– Ohtsedidh-prosjekte, Ewa Ljungdal- arkeologe Gaaltijisnie, Staare/  arkeolog på Gaaltjie, Östersund

13:15 Gaajhkesh mah meatan seminaaresne gaskebeapmoem åadtjoeh
Lunsj spanderes på seminardeltakere

,