Snåasen Tjïelte – Snåsa kommune, 10 jaepieh goh saemien reeremetjïelte

Gaskevåhkoen, skïereden 19. b.

Faagebiejjie, Snåsa Hotell – bïeljelh diekie jis edtjh meatan årrodh: [email protected]

Snåasen Tjïelte – Snåsa kommune, 10 jaepieh goh saemien reeremetjïelte

09:00-09:15        Rïhpestimmie tjïelten åejvien baaktoe, Tone Våg

09:15-10:00        Guektiengïelevoetedåarjoeh – nuepieh jïh byjjes krïevenassh, Mikkel Eskil Mikkelsen, Saemiedigkie

10:00-10:15        Prïhtjege

10:15-11:00        Gïelen aarvoe, stipendiate David Kroik

11:15-12:00        Gaskebeapmoe

12:00-12:45        Saemien siebriedahke jïh institusjovni råålla gïelebarkosne, direktööre Saemien Jïlleskuvlesne, Johan Ailo Kalstad

12:45-13:20        «Mov gïele – mov jieluve», Anita Dunfjeld Aagård

13:20-13:30        Lïegkedimmie

13:30-14:15        Luhkie jaepieh goh reeremetjïelte – geajnoe guhkiebasse, raerieålma Truls Eggen

14:15-14:45        Iktedimmie jïh galhkuve