Åarjel-saemiej skuvle 50 jaepieh

Dæjstan, skïereden 18. b.

13:00     Rïhpestimmie Heevehtimmievuasahtallemistie Saemien Sïjtesne Åarjel-saemiej skuvlen bïjre
Kultuvrelle boelhke skuvlen learoehkijstie
Aelhkie gåassoehtimmie

Gaskevåhkoen, skïereden 19. b.

Faagebiejjie, Snåsa Hotell – bïeljelh diekie jis edtjh meatan årrodh: [email protected]
Snåasen Tjïelte – Snåsa kommune, 10 jaepieh goh saemien reeremetjïelte

09:00-09:15        Rïhpestimmie tjïelten åejvien baaktoe, Tone Våg
09:15-10:00        Guektiengïelevoetedåarjoeh – nuepieh jïh byjjes krïevenassh, Mikkel Eskil Mikkelsen, Saemiedigkie
10:00-10:15        Prïhtjege
10:15-11:00        Gïelen aarvoe, stipendiate David Kroik
11:15-12:00        Gaskebeapmoe
12:00-12:45        Saemien siebriedahke jïh institusjovni råålla gïelebarkosne, direktööre Saemien Jïlleskuvlesne, Johan Ailo Kalstad
12:45-13:20        «Mov gïele – mov jieluve», Anita Dunfjeld Aagård
13:20-13:30        Lïegkedimmie
13:30-14:15        Luhkie jaepieh goh reeremetjïelte – geajnoe guhkiebasse, raerieålma Truls Eggen
14:15-14:45        Iktedimmie jïh galhkuve

Duarstan, skïereden 20. b

12:00                     Gærjabæjhkoehtimmie; ”gullie-tjååtsele”, Åarjel-saemiej skuvlesne
                              Teatere: «Staaloe»
13:00 -15:00          Suaja Maanagïerte, ræhpas guesside
15:00- 17:00          Åarjel-saemiej skuvle, ræhpas guesside
19.00                     Gærjaluejhteme Saemien Sijtesne:
“Aerpiemaahtoe – Åarjelsaemien duedtie baakoeh”

Bearjadahken, skïereden 21. b.:

11:00-   Ræhpas internaate, prïhtjege
13:00     Byögkeles rïhpestimmie Åarjel-saemiej skuvlesne;
Kultuvrelle boelhke maanajgujmie skuvlesne
Buerie båeteme jïh håaleme tjïelten åejveste, Tone Våg
Håaleme Saemiedigkeste, Mikkel Eskil Mikkelsen
Skuvlen histovrije jïh båetije aejkie
Kultuvrelle boelhke
Nuepie guessine mïnnedh Åarjel-saemiej skuvlesne,
Suaja maanagïertesne, Internaatesne
Gåassoehtimmie internaatesne
19:00     Feestegaskebiejjie Snåsa Hotellesne
Kultuvrelle boelhkh jïh maaje faahketji håalemh!

Åarjel-saemiej skuvle gaskebiejjiem maaksa gosse datne bïeljelh båatah diekie [email protected], Skiereden 17.b. åvtelen, mïerhkh Jubileum

 Laavadahken, skïereden 22.b.

Gïeleseminaare Snåsa Hotellesne:

10:00     «Mov gïele – mov jieluve», Anita Dunfjeld Aagård
10:45     Sockenlappar och deras (sydsamiska) språk i mellansverige på 1700-talet,     Lars-Gunnar Larsson, professovre emeritus såevmien–ugrijen gïeline, Uppsalan universiteete.
12:00     Sockenlappar och andra samer i Mellansverige – Ohtsedidh-prosjekte, Ewa    Ljungdal- arkeologe Gaaltijisnie, Staare
13:15     Gaajhkesh mah meatan seminaaresne gaskebeapmoem åadtjoeh

Darjomh Åarjel-saemiej skuvlesne

09:30 – 13:00     Darjomh dejtie unnemes maanide, 8 jaepien raajan, gaskebeapmoe
Teatere «Staaloe», gærjabusse
12:00 – 14:00     Daanhtsoekuvsje; «åarjeldaanhtsoe» Eva Bendikke Jåma jïh jienebh
14:00                 Åådtjedimmiegaahtjeme gaajhkide aaltaridie
Preemijh
Öörn. Samisk Idrettsforbund

19:00                  Konserte, Kevin Boine, Snåasen Siebriedahkegåetie
                           Maanah nuerebh goh 16 jaepieh: 100,-
16 jaepien raejeste: 200,-
Abpe iehkeden: 300,-

Restaurante jïh doekeme beapmoste ts. 17.00 raejeste

21:00 – 01:00     Konserte, Kevin Boine + Børge Rømma og Becca, Snåasen Siebriedahkegåetie

Restaurante
Tjaangemeleahpa: 200,- Aaltereraaste 16 jaepieh

 Aejlegen, skïereden 23. b.

11.00     Gyrhkesjimmie Snåasen gærhkosne
Seehteme orre hearreste
Mïerhkesjimmie Åarjel-saemiej skuvlen 50-jaepien heevehtimmeste

Jïjjedimmie: Snåsa Hotell: [email protected] , mïerhkh Jubileum
jallh. [email protected]