Gïele-prïhtjhgåetie Språk-kafe

Gïele-prïhtjhgåetie

Sijjie: Garveriet, Viosen
Dæjstan 15.05. ts 18.00–20.30

Jon Isak Lyngman Gælok iehkedem stuvrie.

Gïele-prïhtjhgåetie akte ovbyjjes gïelesijjie gusnie maahta tjåanghkenidh saemiestidh, goltelidh, mubpiejgujmie årrodh jïh prïhtjegem/löövjen jovkedh mejnie akt bealese.

Muvhten aejkien sæjhta aelhkie darjomh årrodh. Vuesiehtimmien gaavhtan spïele-iehkedh, quiz, vytnesjimmie jallh jeatjah teema-iehkedh.

Språk-kafé

Sted: Garveriet, Viosen
Tirsdag 15.05. Kl. 18.00–20.30

Jon Isak Lyngman Gælok styrer kvelden.

Gïele-kafé er en uformell språk-arena hvor man kan treffes for å snakke samisk sammen, lytte, være sosial og drikke kaffe/te med «nåkka attåt».

Noen ganger vil det være enkle aktiviteter. For eksempel spill-kvelder, quiz, håndarbeid
eller andre tema-kvelder.