Saemiej åålmegebiejjie 6. februar

Bli med å feir Saemiej åålmegebiejjie – Samefolkets dag!

Programme:

09.00 Saevegebijjiedimmie Åarjel-saemiej internaatesne

Saemien Sijte:
09.30 -15.00 Namhtah prïhtjege jïh gaahkoeh
Vuesiehtimmie «NyArktis»,jïh filmem «Elmien Vijreme»

Snåasen gærjagåetie:
14.00-19.00 Orre maanagærjah åehpiedehtieh, gærjah-vuesiehtimmie jïh vielie

Kafé Midtpunktet:
14.00 Namhtah Prïhtjege jïh gaahkoeh
17.00 Daan beajjetje håaleme tjïelten åejvieste Tone Våg
jïh saemiej learohkijste 9. daaltese Snåasen Skuvle
Saemienlaaketje beapmoe maahtah åestedh

19.00 Gyrhkesjimmie Snåasen gærhkosne

Program:

09.00 Flaggheising og sang ved internatet

Saemien Sijte:
09.30 -15.00 Saemien Sijte serverer kaffe og kake.
Utstilling NyArktis og filmvisning «Den himmelske jakten»

Snåsa bibliotek:
14.00-19.00 Presentasjon av nye sørsamiske barnebøker,
bokutstilling, med mer

Kafé Midtpunktet:
14.00 Gratis servering av kaffe og kaker
17.00 Offisiell markering med tale for dagen
v/ ordfører Tone Våg og samiske elever
i 9. trinn ved Snåsa skole
Salg av samiskinspirert mat

19.00 Gudstjeneste i Snåsa kirke

Öörnedæjjah/ Arrangører: Saemien Sijte, Gïelem nastedh, Enhet for samisk språk og kultur, Åarjel-saemiej skuvle jih internaate

Last ned plakat/pdf her: Samefolketsdag2018_a3