“NÁSTEGOAHTI/STJERNEHIMMELEN”

Nástegoahti akte faalenasse gusnie vuartasjæjjah aktene naestiegåetesne tjahkasjieh jïh dam ”saemien naestie-elmiem” vuejnieh. Seamma tïjjen goltelieh gosse Ante Mihkkal Gaup juajka jïh vaajesem soptseste dan stoerre sarvevijremen bïjre naestie-elmesne.

Vuasahtalleme “NÁSTEGOAHTI/NAESTIEELMIE”
lea Åarjel saemiej skuvlesne
Gaaskebiejjen: 30.01.2017 ts. 18.00
Vuasahtalleme lea nöörjen jih saemien gïelesne jïh vaasa medtie 45 min

Vuasahtallemen mænngan Saemien sijtese vaedtsebe.
Åenehks filmem «Elmien vijreme» jïh aaj vuesiehtimmiem «Ny Arktis» vuartasjibie.
Gïelekafè jïh maamakt byöpmedidh
Namhtah tjaangedh.

Buerie båeteme!

Nástegoahti er et tilbud der tilskuere sitter i et stjernetelt og ser “den samiske stjernehimmelen”. Samtidig lytter de til Ánte Mihkkal Gaup som joiker og forteller historien om den store elgjakten på stjernehimmelen

Forestillingen “NÁSTEGOAHTI/STJERNEHIMMELEN”
Settes vises i gymsalen på Åarjelsaemiej skuvle
Onsdag: 31 januar kl. 18.00
Forestillingen går på norsk og samisk er ca 45 min

Etter forestillingen går vi til Saemien sijte.
Vi ser på kortfilmen «Den himmelske jakten» og utstillingen «Ny Arktis».
Gïelekafè med servering.
Gratis inngang.

Velkommen!

Öörnedæjja/arrangør: Gïelem nastedh