Lohkeme-ïehkede/Lesekveld i Garveriet

Dutnjien mij annetji åarjelsaemien aarebi lohkeme, jïh sïjhth gïelem bueriedidh.
Sijjie: Garveriet kafe Viosen
Gaskevahkoen 07.06. ts 18-20.00

Anita Dunfjeld Aagård iehkedem stuvrie.
Namhtah meatan årrodh.
Öörn: Gïelem nastedh

Lesekveld for deg som kan litt sørsamisk fra før, og som vil friske opp språket.
Sted: Garveriet kafe Viosen
Onsdag 07.06. kl 18-20.00

Ledes av Anita Dunfjeld Aagård.

OBS! OBS!
Denne gangen blir det på Garveriet kafe i Viosen hvor vi også får se utstillingen av Niklas Blindh og Malin Wilks!

Buerie båeteme!