Lohkeme-ïehkede/Lesekveld

Dutnjien mij annetji åarjelsaemien aarebi lohkeme, jïh sïjhth gïelem bueriedidh.
Sijjie: Gïelem nastedh
Dæjstan 23.05. ts 18-19.30

Anita Dunfjeld Aagård iehkedem stuvrie.
Namhtah meatan årrodh.
Öörn: Gïelem nastedh

Lesekveld for deg som kan litt sørsamisk fra før, og som vil friske opp språket.
Sted: Gïelem nastedh
Tirsdag 23.05. kl 18-19.30

Ledes av Anita Dunfjeld Aagård.

Buerie båeteme!