Gïeleviermie 2017 – AVLYST

OBS!OBS! AVLYST

Gïeleviermie 2017
ÅARJELSAEMIEN GÏELEVIERMIE
 
Gïeleaernie Raarvihkem tjïeltesne ektiebarkoen tjïrrh Saemien Gïelejarngine, Saemiedigkie Sveerjesne, Aajeginie Plassjesne jïh Gïelem nastedh Snåasen tjïeltesne aavojne gïeleviermien seminaarese böörieh.

Aamhtese: «Gïeledïrregh»

Ruffien asken 21 – 22:b. 2017

Raarvihken tjïeltegåetesne, Raarvihke – Røyrvik

Gïeleviermien ulmieh:

Sijjiem öörnedh gusnie åarjelsaemien gïelem soptsestibie, govlebe jïh vuejnebe.

 • Buerebe maahtoem gïelebarkoen bïjre vedtedh dejtie mejtie meatan
 • Maahtoeh jïh dååjrehtsh åarjelsaemien gïelebarkoen bïjre joekedidh
 • Viehkiehtidh viermiem gïelemaahtojne skaepiedidh åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren maahtoedajvesne

Ulmiedåehkie:
Saemien gïelebarkijh jïh dah gïeh ïedtjh saemien gïelide utnieh jïh vaajtelieh maahtoem åarjelsaemien gïelen bïjre jillebe daltesasse bïejedh, dovne sveerjen jïh nöörjen bielesne Saepmesne.

Ånnetje programmen bïjre:

Gaskevåhkoe, ruffien 21. biejjien:

Gïeledïrregh Divvunistie – Maja Lisa Kappfjell, Åarjel-saemien digitaale learoevierhtieh voestesgïeline jåarhkeskuvlen daltesasse, NDLA:sne – Liv Karin Joma, Gïelebamman bïjre – Gærjah, Digitaale gïelepeannan bïjre – Karin Solgren jïh Màvsulasj – prosjeekten bïjre – Bruce Duollja.

Duarsta, ruffien 22. biejjien:

Åarjelsaemien gïelejarngh Gïelem nastedh, Aajege, Saemien gïlejarnge jïh Gïeleaernie edtjieh sijjen barkoen bïjre soptsestidh.

Jis sïjhth/sïjhtede meatan årrodh tjoerh bïeljelidh ruffien 9. b. 2017 åvtelen.
Seminaare åesehts menh beapmoeh jïh jïjjehtovvemem jïjtse maaksa.

Bïeljelh Gïeleaernien gåajkoe:

Dongkh beapmoeh jïh jïjjehtovveme Limingen guessiegaertenen gåajkoe,

tlf +47 743 35224.

Gåetieluhpie aeredsbeapmojne:

 • Tjïehtjele akte almetjasse kr. 850
 • Tjïehtjele göökte almetjidie kr. 1050
 • Tjïehtjele golme almetjidie kr. 1250
 • Tjïehtjele njieljie almetjidie kr. 1450

Beapmoe voestes biejjien kr. 150
Beapmoe voestes jïh mubpien biejjien kr. 300
Prïhtjege: voejelaejpie jïh sietieslaejpie kr. 100
Gaskebiejjiebeapmoeh jïh minngiebeapmoe kr. 275

Gåetieluhpie Børgefjellsenteret: www.borgefjellsenteret.no

Jis vielie bïevnesh sïjhth dle gaskesadth:

 Buerie båeteme!

 

Gïeleviermie 2017

sørsamisk språknettverk

Gïeleaernie – Raarvihken tjïelte/Röyrvik Kommune har i samarbeid med Samiskt Språkcentrum – Sametinget i Sverige, Aajege – Røros kommune, og Gïelem Nastedh Snåasen tjïelte/Snåsa Kommune gleden av å invitere til
språknettverks-seminar

Tema: “Språkverktøy”

den 21 – 22 juni 2017

Røyrvik samfunnshus, Raarvihke – Røyrvik

Målet med Gïeleviermie er:

Skape en arena der det sørsamiske språket prates, høres och synes.

 • Gi deltagerne kunnskapsløfte innom språkarbeid.
 • Dele kunnskap og erfaring innom sørsamisk språkarbeid.
 • Bidra til å skape nettverk av språkkompetanse innom sørsamisk språk og kultur.

 

Målgruppe:

Samiske språkarbeidere og interesserte av samisk språk som ønsker kunnskapsløfte innom sørsamisk på norsk og svensk side av Saepmie.

Kort om programmet:

Onsdag den 21 juni:

Vi får informasjon om språkverktøy fra Divvun ved Maja-Lisa Kappfjell, Sørsamiske digitale læremiddel for 1. språk for videregående skole på NDLA med Liv Karin Joma, Språkkasse – Gærjah, Digital språkpenn med Karin Solgren og «Noen erfaringer fra et språkprosjekt» ved Bruce Duollja.

Torsdag den 22 juni:

De sørsamiske språksentrene Gïelem nastedh, Aajege, Samisk språkcentrum og Gïeleaernie vil presentere sine nyutviklede språkverktøy.

Påmelding innen 09.juni 2017.

Seminaret er gratis, men kost og losji betales av den enkelte.

Påmelding til seminaret til Gïeleaernie:

Bestilling kost og losji til Limingen gjestegård, tlf 743 35224.

Overnatting m frokost:

 • Enkeltrom kr. 850
 • Dobbeltrom kr. 1050
 • 3. mannsrom kr. 1250
 • 4. mannsrom kr. 1450

Lunsjbuffé: kr. 150,-
Lunsjbuffé begge dager: kr. 300,-
Kaffepause: påsmurt og kake. kr. 100,-
Middagsbuffet med dessert: 275,- pr pers.

Overnatting i Børgefjellsenteret: www.borgefjellsenteret.no

For mer informasjon kontakt:

 

Velkommen!