Lohkeme-iehkede/Lesekveld

Lohkeme-iehkede/Lesekveld

Dutnjien mij ånnetji åarjelsaemien aarebi lohkeme, jïh sïjhth gïelem bueriedidh.
Sijjie: Gïelem nastedh
Duarstan 23.03 ts. 19-20.30

Anita Dunfjeld Aagård iehkedem stuvrie.
Namhtah meatan årrodh.
Öörn: Gïelem nastedh

Lesekveld for deg som kan litt sørsamisk fra før, og som vil friske opp språket.
Sted: Gïelem nastedh
Torsdag 23.03 kl 19-20.30

Ledes av Anita Dunfjeld Aagård.
Ingen deltakeravgift.
Arr: Gïelem nastedh

Buerie båeteme!

Jis vielie bïevnesh sïjhth dle gaskesadth / kontakt:

Jijnjh heelsegh
Hanne-Lena Wilks
Biejjieladtje åvhtege Gïelem nastedh,
tlf 91915182
Mail: [email protected]