Ledig stilling: Lohkehtæjja Åarjel-saemiej skuvle/Lærer Åarjel-saemiej skuvle

Lohkehtæjja Åarjel-saemiej skuvle/Lærer Åarjel-saemiej skuvle

Raajan 1 barkoe mïetsken 2017 raejeste (medtie 60 – 100 %). Faagedaerpiesvoete gïelelohkehtæjja åarjelsaemiengïelesne. Lissine vaajteles faagegujmie vïtnedimmie, IKT jïh noerhtesaemien faagegievlesne.
Mijjieh maajhööhpehtimmiem utnebe åarjelsaemien gïelesne jeatjah maadthskuvlide mïnneden lohkehtæjjine, videokonferansedalhktjh jïh gaavnedimmieh skuvlesne.
Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie / rektovre Susanna Walkeapää tell. 74127035 / 97978388.

Orre barkije tjuerieh orre pollisevihtiestimmiem buektedh åvtelen aalka. Beagkoehtimmie lea faamosne gaajhkide lohkehtæjjabarkojde mah gaavnoes sjidtieh skuvlesne åvtelen skuvle aalka/ tjaktjeboelhken.
Dastegh kaarrh jïh nyjsenæjjah seamma maahtoem utnieh sïjhtebe veeljedh dam mij lea unnebelåhkosne. Ohtsemegoere
Ohtsememierie 05.04.17. 

Lærer Åarjel-saemiej skuvle

Inntil 1 stilling ledig fra august 17  (ca 60 – 100 %).  Fagbehov språklærer i sørsamisk. I tillegg er det ønskelig med kroppsøving, IKT og nordsamisk i fagkretsen.
Vi har fjernundervisning i sørsamisk til andre grunnskoler via ambulerende lærer, videokonferanse-utstyr, og integreringsopphold ved skolen.
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til enhetsleder / rektor Susanna Walkeapää tlf 74127035 / 97978388.

For nyansatte er ansettelse avhengig av at gyldig politiattest framlegges før tiltredelse.
Utlysingen gjelder for alle lærerstillinger som måtte bli ledig ved skolen fram til skolestart / høstsemester.
Under ellers like vilkår vil underrepresentert kjønn bli foretrukket.
Søknadsskjema
Søknadsfrist 05.04.17.