Ledig stilling: Ektievoeten åvtehke Saemien ektievoete/Enhetsleder samisk enhet

Ektievoeten åvtehke Saemien ektievoete/Enhetsleder samisk enhet

Ektievoeten åvtehke Saemien ektievoete

Snåase lea gaskoeh åarjelsaemien dajvesne jïh lea gåassoehtæjjatjïelte gellide saemien årgaanide jïh gïehtelimmide. Tjïelte lea meatan saemien gïelen reeremedajvesne. Saemien ektievoetesne Åarjel-saemiej skuvle, internaate jïh Suaja maanagïerte.

Saemien ektievoetesne barkoe gååvnese goh ektievoeten åvtehkinie 01.08.17 raejeste. Ektievoeten åvtehke lea rektovre Åarjel-saemiej skuvlese, bijjemes tjåadtjoehtæjja internaatese jïh åvtehke Suaja maanagïertese.

Barkoe dam bijjemes dïedtem åtna ektievoeten pedagogeles jïh ekonomeles/reereles evtiedimmien åvteste, reekteminie tjïelteåvtehkasse jïh ööhpehtimmiedirektoraatese. Tsihkestahta aktem lïhke laavenjostoem internaaten åvtehkinie jïh maanagïerten pedagogeles åvtehkinie.

Ektievoeten ulmie lea vaarjelidh jïh beagkoehtidh saemien gïelem, aerpievuekieh, åssjaldahkh jïh aarvoeh.

Åarjel-saemiej skuvle akte vierhtieskuvle åarjelsaemien dajvesne mij, lissine jïjtse gïehtelæmman, maajhööhpehtimmiem vadta åarjelsaemien gïelesne jeatjah maadthskuvlide mïnneden lohkehtæjjine, videokonferansedalhketjh, IKT jïh gaavnedimmieh skuvlesne.

Mijjieh ektievoeten åvtehkem ohtsebe mij;

– pedagogeles ööhpehtimmiem jïh haarjanimmiem åtna skuvlevierhkeste jïh/jallh maanagïertesuerkeste
– åvtehkedååjrehtimmiem jïh/jallh åvtehkeööhpehtimmiem åtna
– dïedtem vaalta, öörnegen mietie barka jïh maahta sjæjsjalimmieh vaeltedh
– væjkele govlesadtedh jïh laavenjostedh
– hijven IKT-maahtoem åtna jïh IKT goh barkoedïrrege nuhtjie
– daajroem åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren sisnjeli åtna
– goerkesem åtna dan jienebekultuvrelle

jïh mij lastoem åtna;

– eadtjohke meatanspïelijinie årrodh maanagïerten, skuvlen jïh internaaten evtiedimmiebarkosne
– nuepieh vuejnedh mijjen hijven meatanbarkijinie, learoehkinie jïh eejhteginie
– involveraddih jïh skreejrehtidh
– våajnoes årrodh byjresisnie

• Tjïelke, boerehke jïh mavvas leah tjïelten aarvoeh, jïh dejtie sïjhtebe leavloem bïejedh aktene vuarjasjimmesne datneste goh åvtehke
• Sïjhtebe leavloem biejedh mejtie datne barkose sjïehth

Mijjieh faalehtibie

– Gieltegs barkoelaavenjassh aktene maanagïertesne jïh skuvlesne evtiedimmesne
– Jaabnan dåarjedimmie
– Maehteles jïh eadtjohke meatanbarkijh
– Åvtehkelatjkoe jïh baalhka latjkoen mietie

 

Sïejhme barkose:

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth byjjenimmien tjïelkeåvtehkinie, Roger Nilsen Sæthre, tell 74182231 / 99456272.  Seehteme dorjesåvva dej fïerhten tïjjen sïejhme laaki, njoelkedassi jïh tariffelatjkoej mietie.  Orre barkije tjuara pollisevihtiestimmiem orre biejjeste buektedh åvtelen aalka.

Ohtsemem bööremes seedth elektrovneles goeresne. Maahtah aaj ohtsemem CV:ine seedtedh diekie, Snåasen tjïelte/Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåase/ Snåsa. Ohtsememierie 05.04.17.

 

Enhetsleder Samisk enhet

Snåsa ligger midt i det sørsamiske området og er vertskommune for en rekke samiske organer og virksomheter. Kommunen er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Samisk enhet består av Åarjel-saemiej skuvle, internat og Suaja maanagierte barnehage.

Ved samisk enhet er det fra 01.08.17 ledig stilling som enhetsleder. Enhetsleder er rektor for Åarjel-saemiej skuvle, øverste ansvarlige for internatet og styrer for Suaja maanagierte.

Stillingen innehar det overordnede ansvar for enhetens pedagogiske og økonomisk / administrative utvikling med rapportering til kommunalsjef og utdanningsdirektorat. Det forutsettes et tett samarbeid med internatleder og pedagogisk leder for barnehagen

Enhetens mål er å ta vare på og formidle samisk språk, tradisjoner, tanker og verdier.

Åarjel-saemiej skuvle er en ressursskole i det sørsamiske området som, i tillegg til egen drift, gir fjernundervisning i sørsamisk til andre grunnskoler via ambulerende lærer, videokonferanseutstyr, IKT og samlinger ved skolen.

Vi søker etter enhetsleder som;

– har pedagogisk utdanning og praksis fra skoleverket og/eller barnehagesektoren
– har ledererfaring og/eller lederutdanning
– er ansvarsbevisst, strukturert og beslutningsdyktig
– har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
– har god IKT-kompetanse og bruker IKT som arbeidsredskap
– har kunnskap innenfor sørsamisk språk og kultur
– har forståelse for det flerkulturelle

 

og som har lyst til;

– å være en aktiv medspiller i barnehagens, skolens og internatets utviklingsarbeid
– å se muligheter i våre gode medarbeidere, elever og foresatte
– å involvere og inspirere
– å være synlig i miljøet

• Ekte raus og modig er kommunens verdier og vil bli vektlagt i en vurdering av deg som leder
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr:

– Spennende arbeidsoppgaver i en barnehage og skole i utvikling
– Regelmessig oppfølging
– Kompetente og engasjerte medarbeidere
– Lederavtale og lønn etter avtale

 

Generelt for stillingen:

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef oppvekst, Roger Nilsen Sæthre tlf 74182231 / 99456272. Ansettelse skjer i h.h.t. de til enhver tid gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.  Politiattest av ny dato må framlegges før tiltredelse.

Søknad sendes fortrinnsvis på elektronisk skjema. Søknad med CV kan eventuelt også sendes til Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa. Søknadsfrist 05.04.17.