Ledig stilling – Kurs og aktivitetsleder

Kurs og aktivitetsleder

Kuvsje jïh darjomeåvtehke

Snåasen tjïeltesne akte raajan 100 % barkoe gååvnese goh kuvsje- jïh darjomeåvtehke Åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren ektievoetesne. Vuarjesjeminie barkoem juekedh gïelejarngen jïh ektievoeten gaskem. Dellie nuepie bielietïjjen barkojne. Tjuara veanhtadidh ånnetji barkedh iehkedi jïh hïelji. Aalkoe dallatjinie.

Laavenjassh:
– Kuvsjh öörnedidh
– Kuvsjh jïh ööhpehtimmiefaalenassh  evtiedidh fïerhten aejkien vihkelesvoeten jïh fryöjstehkevoeten mietie
– Darjomh öörnedidh jïh evtiedidh joekoen voeresidie jïh noeride

Maahtoekrïevenassh:
– hijven daajroe åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren bïjre
– daajroe jïh tjiehpiesvoeth suerkien mejtie maahta nuhtjedh kuvsjebarkosne

Jïjtsevoeth:
– jïjtjeraarehke jïh sjugniedihks
– væjkele laavenjostedh
– væjkele beagkoehtidh

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth raerieålmine
Truls Eggen tell 741 38204 / 48246507.

Ohtsemem seedth bööremes elektrovneles goeresne. Ohtsemem CV:ine maahtah aaj seedtedh diekie, Snåasen tjïelte/Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa. Ohtsememierie 23.01.17.

Kurs og aktivitetsleder

Snåsa kommune har ledig stilling i inntil 100% som kurs- og aktivitetsleder ved Enhet for sørsamisk språk og kultur. Stillingen kan vurderes å bli delt mellom språksenteret og enheten. Deltidsstilling kan da være mulig.  Stillingen medfører noe arbeid på kveld og i helger. Tiltredelse snarest.

Oppgaver:
– Organisering av kurs
– Utvikling av kurs og utdanningstilbud ut fra hva som til enhver tid oppfattes som vesentlig og attraktivt
– Organisering og utvikling av aktiviteter med spesiell fokus på eldre og unge

Kompetansekrav:
– god kunnskap om sørsamisk språk og kultur
– kjennskap og ferdigheter på områder som kan anvendes i kursvirksomhet

Egenskaper:
– selvstendig og kreativ
– gode samarbeidsevner
– god formidlingsevne

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rådmann Truls Eggen tlf 74138204 / 48246507.

Søknad sendes fortrinnsvis på elektronisk skjema. Søknad med CV kan eventuelt også sendes til Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa. Søknadsfrist 23.01.17.