Ledig stilling – Enhetsleder sørsamisk språk og kultur

Enhetsleder sørsamisk språk og kultur

Snåasen tjïelte lea gaskoeh åarjelsaemien dajvesne. Gellie saemien gïehteldimmieh jïh åejvieladtjh leah Snåasesne, Saemien Sijte, Duodjeinstituhtta,Gaskedajven båatsoesïjte, Åarjel-saemiej skuvle jïh maanagïerte. Åarjel-saemiej skuvlen internaate, Noerhte-Trööndelagen båatsoeburriejreereme, Saemiedigkie, NRK Sápmi.

Ektievoeten åvtehke åarjelsaemien gïele jïh kultuvre

Snåasen tjïeltesne akte 100 % barkoe goh ektievoeten åvtehke Åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren ektievoetesne mænngan daaletje åvtehke orrije jïjtse vyjjen mietie. Ektievoeten åvtehke edtja Snåasen tjïeltem guhkiebasse evtiedidh saemien gïelen reeremedajvesne, viehkine åarjelsaemien gïelem jïh kultuvrem vååjnedehtedh jïh jieliehtidh jïh funksjonelle guektiengïelevoetem eevtjedh Snåasesne. Jïh aaj viehkiehtidh åarjelsaemien gïelem jïh kultuvrem nænnoestehtedh tjïelten årganisasjovnesne. Ektievoeten åvtehke sæjhta dïedtem utnedh stuvremen, reektemen jïh aamhtesereeremen åvteste sov aamhtesesuerkien sisnjelen, jïh edtja aaj tjïelten bieleste årrodh ålkolen jïh aktivyöki barkedh jeatjah tjïelten ektievoetigujmie jïh byjngetje laavenjastoeguejmiejgujmie. Mijjieh sïjhtebe ohtsije maahta dallatjinie aelkedh.

Maahtoekrïevenassh:
– sjyöhtehke ööhpehtimmie universiteete /jïlleskuvledaltesisnie
– dååjrehtimmie prosjektebarkoste
– illedahke- jïh prosessem ulmine utnedh
– hijven daajroe åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren bïjre
– væjkele njaalmeldh jïh tjaaleldh govlesadtedh
– maahta eadtjohkevoetem sjugniedidh
– væjkele laavenjostedh
– akte aevhkie vihtiestamme åvtehkedååjrehtimmine

Maehtebe faalehtidh
– gieltegs barkoelaavenjassh
– eadtjohke meatanbarkijh
– baalhka maahtoen jïh latjkoen mietie
– hijven pensjovneöörnege

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth raerieålmine Truls Eggen tell. 741 38204 /482 46 507.
Ohtsemem bööremes seedth elektrovneles goeresne. Maahtah ohtsemem CV:ine aaj seedtedh diekie, Snåasen tjïelte, Sørsivegen 6, 7760 Snåase/Snåsa.
Ohtsememierie 23.01.17.

Snåsa kommune er sentralt plassert i det sørsamisk område. En rekke samiske virksomheter og myndigheter er lokalisert til Snåsa, Saemien Sijte, Duodjeinstituhtta, Nord- Trøndelag Reinsamelag, Åarjel- saemiej  skuvle jih maanagierte, Åarjel-saemiej skuvlen internate, Reindriftsforvaltning i Nord- Trøndelag,  Saemiedigkie/Sametinget, NRKSápmi.

Enhetsleder sørsamisk språk og kultur

Snåsa kommune har ledig 100% stilling som enhetsleder for Enhet for sørsamisk språk og kultur etter at nåværende leder etter eget ønske går over i ny stilling.  Enhetsleder skal arbeide med å videreutvikle Snåsa kommune i forvaltningsområdet for samisk språk ved å synliggjøre og vitalisere sørsamisk språk og kultur og fremme funksjonell tospråklighet i Snåsa. Videre bidra til å styrke sørsamisk språk og kultur i kommunens organisasjon. Enhetsleder vil ha ansvar for ledelse, rapportering og saksbehandling innenfor sitt saksfelt, og skal videre ivareta representasjon utad og samhandling med øvrige kommunale enheter og eksterne samarbeidspartnere.  Vi ønsker snarest mulig tiltredelse.

Kvalifikasjonskrav:
– relevant utdanning på universitet / høgskolenivå
– erfaring fra prosjektarbeid
– resultat- og prosessorientert
– god kunnskap om sørsamisk språk og kultur
– god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig
– evne til å skape engasjement
– gode samarbeidsevner
– det er en fordel med dokumentert ledererfaring

Vi kan tilby:
– spennende arbeidsoppgaver
– engasjerte medspillere
– lønn etter kvalifikasjoner og avtale
– god pensjonsordning

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Truls Eggen tlf. 74138204 / 482 46 507.
Søknad sendes fortrinnsvis på elektronisk skjema. Søknad med CV kan eventuelt også sendes til Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa. Søknadsfrist 23.01.17.