Leekedimmie jïh beapmoe

Buerie biejjieh gaajhkh dovnesh!

Gïelem nastedh jïh Saemien Sijte gieltegs jïh lïerije biejjide bööredieh teemaj bïjre leekedimmie jïh beapmoejurjiehtimmie.

Programme:
Gaskevåhkoen, goeven 7.b. ts. 18.00: Saemien Sijte
«Saemien vuekie leekedimmien bïjre» – Håaleme jïh guvvievuesiehtimmie,
Nils Arvid Westerfjell.
Gaajhkesh buerie båeteme!

Duarstan, goeven 8.b. ts. 17.00 Breide siebriedahkegåetie (tjöövke)
Niestiem smeejvedh, saemien terminologijine jarngesne – Nils Arvid Westerfjell
Bïeljelh jis sïjhth meatan årrodh!

Bearjadahken goeven 9.b. ts. 15.00 (tjöövke)
Jåvlebeapmoem jurjiehtidh – Britt Sparrock
Bïeljelh jis sïjhth meatan årrodh!

Jis sïjhth meatan årrodh goeven 8. jïh 9.b. tjoerh dan bïjre bïeljelidh, dan åvteste ij leah dan gellie sijjieh. Bïeljelh Hanne-Lena Wilkse, [email protected] jallh tell. 919 15 182. Bïeljelimmiemierie måantan goeven 5.b. Dah voestes goernese sijjiem åadtjoeh!

Gïelem nastedh og Saemien Sijte inviterer til spennende og lærerike dager rundt tema slakt og matlaging.

Program:
Onsdag 7.desember kl.

18.00: Saemien Sijte
«Saemien vuekie leekedimmien bïjre» – foredrag og bildevisning av Nils Arvid Westerfjell.
Alle velkommen!

Torsdag 8.desember kl. 17.00: Breide samfunnshus (kjøkkenet)
Partering av rein med fokus på samisk terminologi – Nils Arvid Westerfjell
Påmelding!

Fredag 9.desember kl. 15.00: Breide samfunnshus (kjøkkenet)
Tilberedning av julemat – Britt Sparrock
Påmelding!

For deltakelse 8. og 9. desember er det påmelding da det er begrensede plasser.
Påmelding til Hanne-Lena Wilks,
[email protected] eller tlf. 919 15 182
Påmeldingsfrist mandag 5 desember. Først til mølla prinsippet gjelder!


Jïjnjh heelsegh

Hanne-Lena Wilks
Biejjieladtje åvhtege gïelejarngesne/ Daglig leder språksenteret
Gïelem nastedh

Susanne Lyngman
Beagkoehtæjja
Saemien Sijte